25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Informacja dla beneficjentów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania z Programu „Senior+” edycja 2018 (dodatkowy nabór)

2 min read

W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania zobowiązany jest, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub przez wojewodę, dostarczyć do urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji (według zamieszczonego wzoru) a także przedłoży, na żądanie wojewody udzielającego dotacji, dokumenty potwierdzające dane zawarte w ofercie i wymagane prze program lub określone w ogłoszeniu konkursowym.

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione na adres mailowy urzędu wojewódzkiego:

wps_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.

Wojewoda oraz beneficjent programu zobowiązani są do podpisania umowy w sprawie przekazania dotacji w terminie 15 dni kalendarzowych od przyznania środków na realizację Programu ( od decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zwiększeniu budżetu wojewody na realizację Programu ). Umowa może zostać podpisana po upływie określonego wyżej terminu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn leżących po stronie beneficjenta.

W sytuacji gdy beneficjent nie złoży dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy w wyżej określonym terminie, wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu beneficjenta z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot powinien niezwłocznie złożyć rezygnację do urzędu wojewódzkiego w postaci pisemnej.

Wyniki na stronie: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wynikisenior.gov.pl

Załączniki:

Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania – modul I

Oświadczenie o przyjęciu dotacji

Senior_Plus_harmonogram

Sprawozdanie z trwalosci zadania

Senior_plus_sprawozdanie_roczne

Senior_plus_kosztorys (2)

Senior_plus_sprawozdanie_modul_2

Senior_plus_porozumienie edycja 2018

Wzór wniosku o wypłatę dotacji


.bydgoszcz.uw.gov.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook