12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 25 października 2013 roku.

7 min read

Sesje Rady Powiatu Tucholskiego słyną z kwiecistego języka, rozpatrywania i pokonywania problemów w niekonwencjonalny sposób.

Pan Andrzej Pruszak –radny

  • Podziękował Panu Komendantowi Policji za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na ostatnią interpelację, za ilość wykroczeń za prędkość. Odpowiedź od Komendanta Straży Gminnej w Kęsowie jest odpowiedzią bez odpowiedzi. Można przeczytać, że informacja taka może zostać opracowana przy użyciu dodatkowych sił i środków. W dalszej części czytamy, że udostępnianie informacji publicznej, przetworzonej w żądanym zakresie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. W związku z tym, jako członek Komisji Bezpieczeństwa, do której został oddelegowany przez Radę, chciałby to uzyskać, bo informacja  ta umożliwi mu ocenę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego prosi o ponowne wystąpienie do Pana Komendanta, czy Pani w tej chwili, o szczegółowe informacje, które zadał w interpelacji na poprzedniej sesji.

Zarząd Powiatu poinformował Pana Radnego, że wystąpiono do Komendanta Straży Gminnej w Kęsowie z prośbą o przekazanie informacji w powyższej sprawie.

Pan Piotr Mówiński – radny

  • Chciałby się dowiedzieć od Zarządu na jakim etapie, w jakiej strukturze w tej chwili, w jakiej sytuacji jesteśmy w tej chwili jeżeli chodzi o Zakład Aktywności Zawodowej. Od około roku procedujemy nad Zakładem Aktywności Zawodowej. Tam była kwestia oczekiwania na pieniądze. Utworzyliśmy jednostkę. Był zapowiadany konkurs na szefa tej jednostki. Część pracowników, czy ludzi, którzy spodziewali się zatrudnienia w tej jednostce, czy wyłoniono nawet do pracy, pewnie oczekuje już od roku czy znajdzie zatrudnienie czy nie, czy oni są jeszcze dalej aktywni w tym zakresie, czy nie. Jak wygląda modernizacja? Czy jesteśmy przygotowani strategicznie od strony infrastruktury i wyposażenia ? Jak to działa ? Chciałby usłyszeć i dowiedzieć się więcej na temat ZAZ. Jeżeli to nie będzie możliwe na sesji to prosi o odpowiedź na piśmie.

Odpowiedź udzielona została na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Dorotę Gromowską – Starostę Tucholskiego.

  • Sprawa dotyczy Posterunku Policji w Bysławiu. Jest to majątek Skarbu Państwa. Starosta, jako zarządzający tym majątkiem na terenie Powiatu ma prawo zbyć ten majątek i dochody z tytułu zbycia majątku, chyba 25 % wpływa do naszego budżetu. Z tego co słyszał, równolegle o komunalizację majątku wystąpił Wójt Gminy Lubiewo. Chciałby też usłyszeć jakie są decyzje, czy efekt negocjacji, rozmów. Ostatecznym dysponentem jest Wojewoda. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy ? Jego zdaniem w żywotnym interesie Powiatu jest to, aby ten majątek zbyć, dlatego że jest to atrakcyjna działka. Może nie tak atrakcyjny budynek, ale ładny i pewnie do remontu, ale w dobrym miejscu, nad jeziorem w ciekawym punkcie Bysławia. Myśli, że można za niego otrzymać godną zapłatę.

Odpowiedź udzielona została na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Dorotę Gromowską – Starostę Tucholskiego.

Pani Teresa Cherek Kanabaj – radna 

  • W imieniu mieszkańców, których zabudowania znajdują się przy drodze Śliwice – Lińsk występuje z prośbą o ograniczenie prędkości na tym odcinku. Nie ma tam pobocza, nie ma ścieżki rowerowej a dużo ludzi chodzi albo pieszo, albo jeździ rowerami.

Odpowiedź udzielona została na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Dorotę Gromowską – Starostę Tucholskiego.

Pan Jerzy Kowalik – radny

  • Dotyczy wtorkowej debaty społecznej  na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Pełny tytuł brzmiał: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to nasza wspólna sprawa”. Jej organizatorem było Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Policji. Brał udział w tej debacie, zresztą Pani Starosta też była. Nie wie, czy jeszcze ktoś z Państwa. Wniósł pewne uwagi do tej debaty, uwagi na przyszłość, aby to organizatorzy ujęli. Przede wszystkim ta godzina, o której to było, czyli 13.00 uniemożliwiała pewnym osobom wzięcie udziału w tej debacie bardzo ważnej. Wiadomo, że część ludzi pracuje i wskazane byłoby, aby trochę tą godzinę przesunąć. Druga uwaga, że organizatorzy powinni się postarać, to nie jest oczywiście zarzut, aby w tej debacie także wzięły udział inne podmioty, np. członkowie rady rodziców z poszczególnych szkół. To też byłoby bardzo wskazane, aby tą pedagogizację rodziców przeprowadzić. Myśli, że dobrym partnerem jest Kościół, który też wiele rzeczy robi dla dobra młodzieży i tą młodzież może odciąga od tych złych rzeczy, o których było szeroko mówione na tej debacie.

Odpowiedź udzielona została na sesji Rady Powiatu Tucholskiego przez p. Dorotę Gromowską – Starostę Tucholskiego.

  • Często się zdarza, że interesanci Starostwa mają problemy z parkowaniem samochodów. O ile tutaj przy tej części od Starostwa są w jakiś sposób wyznaczone miejsca parkingowe w postaci czerwonej kostki polbrukowej i te miejsca można sobie jakoś odnaleźć, to w tej części bliżej Książnicy, tam byłoby wskazane, aby te miejsca wydzielić. Dwa czy trzy wiaderka farby i pomalować. Tam znalazła się farba na koperty, oznaczenie miejsc dla osób uprzywilejowanych a dla reszty nie. Te osoby stawiają w różny sposób samochody. Tych samochodów można byłoby więcej postawić gdyby te miejsca były oznaczone. Myśli, że to nie jest aż taki duży problem, aby to zrobić. Wiele osób przyjeżdża do wielu instytucji wokół Starostwa.
Zarząd Powiatu w tej sprawie poinformował Pana Radnego, że wystąpiono do Burmistrza Tucholi z prośbą o zajęcie stanowiska wobec problemu przedstawionego w interpelacji i poinformowanie o możliwości jego realizacji.


Pani Małgorzata Oller – radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

  • Interpelacja w sprawie wcześniejszego wniosku radnych o przebudowę systemu grzewczego budynku przy ul. Pocztowej 7b w Tucholi. Uzasadnieniem do tego wniosku jest analiza porównawcza kosztów ogrzewania budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Pocztowej 7, Pocztowej 7a oraz Pocztowej 7b w Tucholi, sporządzona przez Zarząd Powiatu. Analiza wskazuje, że koszt ogrzewania 1 m2 w budynku przy ul. Pocztowa 7b w stosunku do innych budynków Starostwa Powiatowego zlokalizowanych przy ul. Pocztowej 7 jest najwyższy. Tytułem informacji: Pocztowa 7 ((Budynek administracyjny) – kotłownia gazowa Starostwa Powiatowego, Pocztowa 7a (Geodezja)- kotłownia gazowa Starostwa Powiatowego, Pocztowa 7b (Książnica, Biblioteka, Aula, Nadzór Budowlany) – miejska sieć cieplna PK Tuchola, sp. o.o. kotłownia gazowa. Informuję Radnych, że analiza porównawcza kosztów ogrzewania została sporządzona nierzetelnie. W analizie pominięto:

1) w budynku Pocztowa 7b ujęty jest koszt amortyzacji, którego nie ma w budynku Pocztowa 7a, (koszt inwestycji powiatowej łącznie z instalacją wewnętrzną i/lub modernizacją zewnętrznych nagrzewnic ok. 50.000 zł w rozliczeniu na 10 lat) co w przeliczeniu zwiększyłoby koszt ogrzania 1 m2 budynku Pocztowa 7a o 4,28 zł/m2

2) w budynku Pocztowa 7b jest ujęty bieżący koszt obsługi systemu (nadzór, zużycie energii elektrycznej, konserwacje, przeglądy, remonty), którego nie ma w budynku 7a co w przeliczeniu zwiększyłoby koszt ogrzania 1 m2 budynku Pocztowa 7a o 2,50 zł/m2

3) dodatkowo w budynku Pocztowa 7b ujęty jest koszt klimatyzacji, którego nie ma w budynku Pocztowa 7a roczny koszt opłaty stałej to kwota 7.863,69 zł co w przeliczeniu zmniejszyłoby koszt ogrzania 1 m2 budynku Pocztowa 7b o 6,73 zł/m2.

Nadmienić należy, koszt opłaty stałej za klimatyzację Książnicy jest niepotrzebny, gdyż Powiat po przebudowie instalacji z niej nie korzysta ( nie złożono wniosku o zdjęcie tej opłaty). W pozostałych budynkach są elektryczne klimatyzatory, generują one koszty, które nie są ujęte w analizie. Reasumując: z powyższych wyliczeń wynika, że koszt ogrzewania 1 m2 budynku Pocztowa 7b bez niepotrzebnej opłaty stałej za klimatyzację Książnicy wynosi 31,74 zł, a koszt ogrzewania 1 m2 budynku Pocztowa 7a po dodaniu nieujętych w analizie kosztów amortyzacji i bieżącej obsługi systemu grzewczego wynosi 31,98 zł. Porównano budynki Pocztowa 7a i Pocztowa 7b, gdyż zajmują one pomieszczenia po byłym warsztacie mechanicznym POM. A należy pokreślić, że autor analizy porównawczej pominął również: istniejące różnice konstrukcyjne budynków i różny sposób ich użytkowania i brak odpowiedniego zabezpieczenia   awaryjnych drzwi wyjściowych w Książnicy przed znacznymi ubytkami ciepła. Nadmieniam również, że powierzchnia budynku Pocztowa 7b tylko w części (ok. 50 % ) należy do Powiatu, za ogrzewanie pozostałej części płaci Gmina Tuchola. Tak wiec przyczyną różnicy kosztów ogrzewania nie jest zastosowanie różnych technologii ogrzewania poszczególnych budynków, jak to wskazano w Analizie porównawczej. Wnosi do Pana Przewodniczącego o przekazanie niniejszego pisma Radnym, którzy wnioskowali o przebudowę systemu ogrzewania budynku Pocztowa 7b oraz do Autora analizy porównawczej o potraktowanie tej interpelacji jako uzupełnienie do analizy (przekazano osobnym pismem). 

Zarząd Powiatu w tej sprawie poinformował Panią Radną, że złożone przez Panią Radną uwagi do „Analizy porównawczej kosztów ogrzewania budynków Starostwa Powiatowego w Tucholi” zostaną przeanalizowane i będą służyć do podjęcia decyzji co do dalszych czynności dot. przebudowy systemu grzewczego w części budynku.

Zarząd Powiatu Tucholskiego 

(red)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook