14 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 27 czerwca 2014 roku.

7 min read
Pan Andrzej Pruszak – radny 
  • Jadąc w kierunku Czerska ze Śliwic około 600 metrów za zjazdem na Krąg jest takie podwójne pochylone drzewo, które jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Ono może się w każdej chwili przewrócić. Nie wiem, czy to jest jeszcze w drodze, czy może to jest lasów. Jest ono pochylone mocno na jezdnię.

Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego.

  • Chciałbym, aby zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem. Miał od tego sezonu jeździć pociąg Bydgoszcz – Kościerzyna – Hel. Po raz kolejny został wycofany. 23 maja była informacja, że będzie kursował, a potem w czerwcu zostało to zdjęte. Chciałbym poznać przyczyny.

Zarząd Powiatu w tej sprawie przekazał Panu Radnemu odpowiedź otrzymaną z Departamentu Transportu Publicznego i Inwestycji Transportowych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w której poinformowano, że Województwo Kujawsko – Pomorskie podjęło wszelkie możliwe kroki, by zapewnić ciągłość połączeń na odcinkach stycznych. Kursowanie pociągów na odcinku linii kolejowej nr 201 od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Kościerzyny zostało zawieszone decyzją Województwa Pomorskiego.

Ponadto poinformowano, że prowadzenie ruchu pociągów odbywa się według ściśle określonych reguł. Zawrócenie pociągu na granicy województwa nie jest możliwe. Dlatego też, mając na uwadze decyzję Województwa Pomorskiego, pociągi z Wierzchucina, kursujące po linii kolejowej nr 201, zostały do stacji Lipowa Tucholska skierowane przez Szlachtę do Czerska, gdzie są skomunikowane z pociągami do Chojnic i Tczewa. Jednocześnie wskazano, że w okresie wakacyjnym nawiązuje się do skomunikowania z sezonowymi pociągami do Gdyni. Ponadto dodano, że kierując się dobrem podróżnych podejmowane są różnorodne działania, by skutki decyzji, podejmowanych przez Województwa ościenne, były jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców naszego regionu.

  • Chciałbym zapytać o drogę Szlachta – Osieczna. Tam ostatnio był wypadek i tak się dowiedziałem, że tam kawałek jest naszej drogi. Chciałbym zobaczyć jaki jest status tego odcinka drogi.

Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego.

  • Na sesji w Śliwicach jeden z sołtysów zwracał się o zdjęcie znaku w miejscowości Lińsk. Tam jest znak „Uwaga zwierzęta domowe”. Twierdzi, że już ładnych parę lat nie widać tam zwierząt domowych. Ja mogę to potwierdzić. Myślę, że jeśli ten znak nie byłby potrzebny to można go zdjąć. Przypomina on nam czasy minione.

Odpowiedź została udzielona na sesji Rady Powiatu Tucholskiego.

Pan Jerzy Kowalik – radny 

  • Pierwsza interpelacja dotyczy konkursu, który ogłosił Powiat Tucholski. Celem tego konkursu jest, tak jak przeczytałem, promocja wybranych  przez lokalną społeczność atrakcji przyrodniczych, turystycznych, oznakowanych mówiącymi kamieniami. Oczywiście na stronie jest opis tego konkursu. Mamy kategorie: tekst opisowy, prace fotograficzne. Tak dosyć dokładnie się zapoznałem z warunkami konkursu. Porównałem ten konkurs, treść konkursu, z zadaniem, które realizował Powiat. Zadanie, jak wszyscy pamiętamy, brzmiało „Realizacja systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjne turystycznie”. Tam jednym z punktów tego zadania było udokumentowanie stworzonego systemu poprzez: przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wprowadzenie danych do systemów internetowych, skład i druk informatora w nakładzie 50 sztuk. Była potem przeprowadzona kontrola tego zadania przez Komisję Rewizyjną. W jednym z punktów, trzynastym o ile dobrze pamiętam stwierdzono, że folder zawiera błędy, nie jest skorelowany z portalem, który opisuje te kamienie i słabo jest przygotowany od strony edytorskiej. Moje pytanie brzmi: czy zorganizowanie konkursu w tej formie nie jest próbą naprawy tych błędów, o których wspomniała Komisja Rewizyjna w swoim protokole, ponieważ część zadań konkursowych odnosi się bezpośrednio do braków i usterek wykazanych właśnie przez Komisję Rewizyjną. Proszę o odpowiedź na interpelację na piśmie.

Zarząd Powiatu w powyższej sprawie poinformował Pana Radnego, że zakres zorganizowanego konkursu nie pokrywa się z zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia realizowanego w ramach projektu „Borowiackie Szlaki”, nie jest więc w żaden sposób „próbą naprawy błędów” w opisie lub fotografiach tych miejsc.  Przedmiotem zamówienia zrealizowanego w ramach projektu „Borowiackie Szlaki” było zebranie informacji dostarczonych przez opiekunów poszczególnych kamieni, drobne prace redakcyjne na nich oraz pozyskanie zdjęć wszystkich lokalizacji. Zamówienie nie stawiało wymagań artystycznych ani w kwestii tekstu, ani zdjęć – celem było udokumentowanie wszystkich miejsc.

Odpowiedzialność za jakość materiału leżała – zgodnie z założeniami projektu – po stronie opiekunów poszczególnych obiektów (uspołecznienie procesu identyfikacji miejsc atrakcyjnych turystycznie). Zarzuty komisji rewizyjnej dotyczyły jakości materiału zebranego w publikacji roboczej, służącej dokumentacji systemu, nieprzeznaczonej dla szerokiego kręgu odbiorców końcowych (turystów). Celem konkursu ogłoszonego przez Powiat Tucholski jest promocja wybranych przez lokalną społeczność atrakcji przyrodniczych i turystycznych oznakowanych „mówiącymi kamieniami”, w szczególności w mediach społecznościowych (Facebook). W przypadku konkursu na tekst opisowy celem jest zachęcenie do odwiedzenia atrakcji, do której nawiązuje „mówiący kamień”, dokonania własnych przemyśleń na jej temat oraz umieszczenie na Facebooku refleksji zachęcającej do odwiedzenia danego miejsca. Tekst ten będzie widoczny przede wszystkim dla grupy znajomych osoby go tworzącej (oraz znajomych znajomych), jak też dla grupy osób obserwujących stronę „Borowiackie Szlaki”, zachęcając ten krąg osób do odwiedzenia tego konkretnego miejsca.

Oceniana będzie nie tylko wartość merytoryczna opisu, ale też ciekawa forma i innowacyjne podejście do tematu. Analogicznie skonstruowana jest część konkursu dotycząca zdjęć danej lokalizacji. Konkurs na ilość odwiedzonych lokalizacji ma zachęcić uczestników do odwiedzenia jak największej liczby lokalizacji oznakowanych „mówiącymi kamieniami”. Jest to forma promocji tych miejsc, a wykonane zdjęcia mają jedynie dokumentować odwiedzenie lokalizacji przez uczestnika konkursu. Idea konkursu znalazła uznanie w oczach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznał na Konkurs dotację w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody, przy wkładzie własnym Powiatu Tucholskiego w wysokości co najmniej 10%.

  • Kolejne pytanie dotyczy spotkania, które odbyło się w poniedziałek 9 czerwca w Urzędzie Miejskim. Było to posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod przewodnictwem Pani Silvany Oczkowskiej. Wiele gości było zaproszonych. Wśród nich dwie osoby – pracownicy Starostwa łącznie z Panem Wojciechem Kocińskim na czele. Było tam poruszanych wiele ciekawych rzeczy. Bardzo ciekawych, interesujących na pewno dużą grupę, właściwie wszystkich bo o inwestycjach, o perspektywie finansowej, o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, o obwodnicy miasta Tucholi. To jest temat, który właściwie jest bardzo ważny, chyba dla każdego mieszkańca, nie tylko Tucholi, ale także Powiatu. Takie wątpliwości budzi fakt, że o tak ważnym spotkaniu nie poinformowano radnych powiatowych. Przynajmniej ja takiej informacji nie miałem. Radni mi sygnalizowali, że ze względu na ważność podejmowanych spraw chętnie by się przysłuchali obradom wzmiankowanej Komisji. Ja oczywiście wiem, że obrady organów samorządowych są jawne i każdy może w nich uczestniczyć. Zwykle Komisja spotyka się w Toruniu, natomiast spotkała się w Tucholi i nie zostaliśmy o tak ważnym spotkaniu poinformowani. Wiem, że były zaproszenia. Co niektórzy  zostali zaproszeni. Myślę, że chociażby informacja o takim zaproszeniu powinna do nas dotrzeć. Na piśmie poproszę o odpowiedź na to pytanie.

Zarząd Powiatu w tej sprawie poinformował Pana Radnego, że spotkanie, które odbyło się 9 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Tucholi, było to posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorem spotkania była Pani Przewodnicząca Komisji. Na ww. spotkanie była zaproszona Pani Starosta. Z racji tego, że nie mogła uczestniczyć, w posiedzeniu Komisji udział wziął Pan Wojciech Kociński.

Pani Anna Ziegler – radna 

  • Chciałabym zapytać Zarząd, czy może wiadomo coś na temat takiego działania, które podjął przede wszystkim pan Jurek Piechowiak, Pan Michał Mróz i ja dotyczącego porozumienia między Szpitalem Tucholskim. Przyszło pismo, które było wysłane do Narodowego  Funduszu Zdrowia dotyczące możliwości przeniesienia kontraktu szpitalnego na poradnię K do przychodni gminnych na terenie Powiatu. Pismo jest nam znane, ale czy jest jakaś odpowiedź. Gdyby była, to czy moglibyśmy prosić o wgląd.

Zarząd Powiatu w powyższej sprawie przesłał Pani Radnej odpowiedź otrzymaną od Prezesa Zarządu Spółki z o.o. „Szpital Tucholski”.

Pani Małgorzata Oller – radna 

  • Kilka lat temu było podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Tuchola, a Starostwem Powiatowym o wspólnej realizacji inwestycji polegającej na odwodnieniu terenu pomiędzy ulicą Pocztową, a Nowodworskiego. Tam był podział kosztów. Została wykonana dokumentacja budowlana, jest pozwolenie. Gmina już przystępuje do realizacji w części. Mój wniosek jest taki, aby Zarząd się zastanowił, bo nie będzie wybudowana kanalizacja deszczowa od ulicy Pocztowej do Książnicy, a wiadomo, że przy ostatnio pojawiających się nawalnych deszczach za każdym razem jest problem zalewania tego obiektu. Czy nie można byłoby się zastanowić nad skierowaniem na tą inwestycję środków z funduszy ochrony środowiska. Myślę, że pod względem merytorycznym można byłoby to sfinansować a samą możliwość pozostawiam do rozważenia dla Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu w tej sprawie poinformował Panią Radną, że zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr TUCH.42.2012 z 05.04.2012 r. wydaną przez Starostę Tucholskiego inwestorem tego zadania jest Gmina Tuchola. Nawiązując do uzgodnień pomiędzy Gminą Tuchola a Starostwem Powiatowym Zarząd Powiatu Tucholskiego zorganizuje spotkanie z Burmistrzem Tucholi, celem omówienia terminu realizacji oraz finansowania ww. inwestycji.

 

Zarząd Powiatu Tucholskiego 
_________________________
(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook