5 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Informacja o stanie Mienia Powiatu Tucholskiego w 2014 roku

10 min read

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja sporządzona jest zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

 1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności,
 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności  o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności, wieczystym użytkowaniu.
 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

 

I. MAJĄTEK POWIATU – OGÓŁEM

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

Wartość majątku Powiatu Tucholskiego przedstawia tabela nr 1.

 

Lp.

Wyszcze

gólnienie

Rodzaj Starostwo Powiatowe

Pozostałe jednostki

Razem

Wartość

Tuchola

I

Rzeczowe aktywa trwałe brutto

45 019 856,37

73 734 672,10

118 754 528,47

netto

40 274 496,56

55 020 850,01

95 295 346,57

umorzenie

4 745 359,81

18 713 822,09

23 459 181,90

• grunty netto

7 272 010,48

0,00

7 272 010,48

• budynki i budowle netto

32 574 574,43

53 763 611,99

86 338 186,42

• urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe netto

77 031,70

332 955,41

409 987,11

• środki transportu netto

0,00

363 846,40

363 846,40

• inne środki trwałe netto

350 879,95

27 681,90

378 561,85

• inwestycje rozpoczęte netto

0,00

532 754,31

532 754,31

• środki przekazane na poczet inwestycji netto

0,00

0,00

0,00

II Wartości niematerialne  i prawne netto

1 952,70

0,00

1 952,70

III Długotermin. aktywa finans. netto

2 342 927,60

0,00

2 342 927,60

IV Wartość mienia zlikwid. jednostek netto

0,00

0,00

0,00

V

Należności długoterminowe netto

0,00

0,00

0,00

  brutto

47 364 736,67

73 740 285,32

121 105 021,99

Razem

netto

42 619 376,86

55 020 850,01

97 640 226,87

umorzenie

4 745 359,81

18 719 435,31

23 464 795,12

Majątek obrotowy

268 530,40

1 149 079,43

1 417609,83

 

 

Zestawienie zmian wartości majątku Powiatu Tucholskiego w okresie od 31 grudnia 2013 r.

do 31 grudnia 2014 r. – przedstawia tabela nr 2.

 

Lp.

Wyszcze

góln

ienie

Rodzaj wartość

Wartość

Przychody

Rozchody

Wartość

 na dzień

 na dzień

31.12.2013 r.

31.12.2014r.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

STAROSTWO POWIATOWE

I

Rzeczowe aktywa trwałe

brutto

50 202 891,75

   

45 019 856,37

netto

46 025 181,59

   

40 274 496,56

umorzenie

4 177 710,16

   

4 745 359,81

• grunty brutto

7 614 515,42

302 184,65

644 689,59

7 272 010,48

• budynki i budowle netto

37 761 215,04

2 124 531,50

7 311 172,11

32 574 574,43

• urządzenia techniczne, netto

114 905,14

84 115,86

121 989,30

77 031,70

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

3 850,00

44,92

3 894,92

0,00

• inne środki trwałe netto

530 695,99

20 511,74

200 327,78

350 879,95

• inwestycje rozpoczęte netto

0,00

0,00

• należności z tytułu zali- netto

0,00

0,00

  czek na inwestycje

II

Wartości niematerialne  i prawne netto

4 295,82

 

2 343,12

1 952,70

III

Długotermin. aktywa finans.

 

2 342 927,60

 

 

2 342 927,60

IV

Wartość mienia zlikwid. jednostek

 

0,00

 

 

0,00

V

Należności długoterminowe

 

0,00

 

 

0,00

  brutto

52 550 115,17

   

47 364 736,67

Razem

netto

48 372 405,01

   

42 619 376,86

umorzenie

4 177 710,16

   

4 745 359,81

Majątek obrotowy

257 941,45

   

268 530,40

POZOSTAŁE JEDNOSTKI

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

I

Rzeczowe aktywa

trwałe

brutto

7 984 942,54

 

37 639,00

7 947 303,54

netto

5 624 583,60

 

226 116,49

5 398 467,11

umorzenie

2 360 358,94

215 574,78

27 097,29

2 548 836,43

• grunty brutto

0,00

0,00

• budynki i budowle netto

5 442 725,12

176 361,60

5 266 363,52

• urządzenia techniczne, netto

109 219,46

38 347,90

70 871,56

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

0,00

0,00

• inne środki trwałe netto

27 067,72

0,00

11 406,99

15 660,73

• inwestycje rozpoczęte netto

45 571,30

45 571,30

• należności z tytułu zali- netto

0,00

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne  i prawne netto

0,00

   

0,00

  brutto

7 990 555,76

 

37 639,00

7 952 916,76

Razem

netto

5 624 583,60

 

226 116,49

5 398 467,11

umorzenie

2 365 972,16

215 574,78

27 097,29

2 554 449,65

Majątek obrotowy

125 677,32

   

97 653,75

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

I

Rzeczowe aktywa trwałe

brutto

2 036 364,94

   

2 036 364,94

netto

1 308 291,95

 

70 507,08

1 237 784,87

umorzenie

728 072,99

70 507,08

 

798 580,07

• grunty brutto

0,00

• budynki i budowle netto

1 225 565,41

47 420,52

1 178 144,89

• urządzenia techniczne, netto

0,00

0,00

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

82 726,54

23 086,56

59 639,98

• inne środki trwałe netto

0,00

0,00

• inwestycje rozpoczęte netto

0,00

0,00

• należności z tytułu zali- netto

0,00

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne  i prawne netto

0,00

   

0,00

  brutto

2 106 872,02

   

2 036 364,94

Razem

netto

1 308 291,95

 

70 507,08

1 237 784,87

umorzenie

798 580,07

70 507,08

 

798 580,07

Majątek obrotowy

163 954,65

   

156 682,98

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

I

Rzeczowe aktywa trwałe

brutto

471 216,34

   

471 216,34

netto

388 753,54

 

11 780,40

376 973,14

umorzenie

82 462,80

11 780,40

 

94 243,20

• grunty brutto

0,00

• budynki i budowle netto

388 753,54

0,00

11 780,40

376 973,14

• urządzenia techniczne, netto

0,00

0,00

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

0,00

0,00

• inne środki trwałe netto

0,00

0,00

• inwestycje rozpoczęte netto

0,00

0,00

• należności z tytułu zali- netto

0,00

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne  i prawne netto

0,00

   

0,00

  brutto

471 216,34

   

471 216,34

Razem

netto

388 753,54

 

11 780,40

376 973,14

umorzenie

82 462,80

11 780,40

 

94 243,20

Majątek obrotowy

2 664,05

   

3 086,59

Dom Dziecka

I

Rzeczowe aktywa trwałe

brutto

358 731,07

7 604,63

8 173,96

364 060,47

netto

238 300,52

24 400,00

8 173,96

254 526,56

umorzenie

120 430,55

8 173,96

19 070,60

109 533,91

• grunty brutto

0,00

0,00

• budynki i budowle netto

216 294,08

6 771,22

209 522,86

• urządzenia techniczne, netto

3 571,79

24 400,00

1 402,74

26 569,05

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

0,00

0,00

• inne środki trwałe netto

0,00

0,00

• inwestycje rozpoczęte netto

18 434,65

18 434,65

• należności z tytułu zali- netto

0,00

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne  i prawne netto

0,00

   

0,00

  brutto

358 731,07

   

364 060,47

Razem

netto

238 300,52

   

254 526,56

umorzenie

120 430,55

   

109 533,91

Majątek obrotowy

76 244,89

   

83 037,30

Zarząd Dróg Powiatowych

I

Rzeczowe aktywa trwałe

brutto

43 659 873,49

   

49 936 342,03

netto

35 525 806,68

   

39 857 809,14

umorzenie

8 134 066,81

   

10 078 532,89

• grunty brutto

0,00

0,00

• budynki i budowle netto

32 939 700,51

8 259 793,22

1 853 726,91

39 345 766,82

• urządzenia techniczne, netto

7 299,85

3 132,69

4 167,16

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

146 070,28

87 606,48

58 463,80

• inne środki trwałe netto

0,00

0,00

0,00

• inwestycje rozpoczęte netto

2 432 736,04

4 817 179,82

6 800 504,50

449 411,36

• należności z tytułu zali- netto

0,00

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne  i prawne netto

0,00

   

0,00

  brutto

43 659 873,49

   

49 936 342,03

Razem

netto

35 525 806,68

   

39 857 809,14

umorzenie

8 134 066,81

   

10 078 532,89

Majątek obrotowy

110 629,31

   

72 442,47

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

I

Rzeczowe aktywa trwałe

brutto

29 518,20

   

29 518,20

netto

20 846,80

 

3 877,20

16 969,60

umorzenie

8 671,40

3 877,20

 

12 548,60

• grunty brutto

0,00

0,00

• budynki i budowle netto

0,00

0,00

• urządzenia techniczne, netto

11 088,80

1 735,20

9 353,60

  maszyny, wyposażenie
• środki transportu netto

9 758,00

2 142,00

7 616,00

• inne środki trwałe netto

0,00

0,00

• inwestycje rozpoczęte netto

0,00

0,00

• należności z tytułu zali- netto

0,00

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne  i prawne netto

0,00

   

0,00

  brutto

29 518,20

   

29 518,20

Razem

netto

20 846,80

 

3 877,20

16 969,60

umorzenie

8 671,40

3 877,20

 

12 548,60

Majątek obrotowy

0,00

   

0,00

Dom Pomocy Społecznej

I

Rzeczowe aktywa

trwałe

brutto

1 382 942,25

59 070,00

 

1 442 012,25

netto

730 783,32

59 070,00

36 906,49

752 946,83

umorzenie

652 158,93

36 906,49

 

689 065,42

• grunty brutto

0,00

0,00

• budynki i budowle netto

724 783,32

59 070,00

30 906,49

752 946,83

• urządzenia techniczne, netto

0,00

0,00

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

6 000,00

6 000,00

0,00

• inne środki trwałe netto

0,00

0,00

• inwestycje rozpoczęte netto

0,00

0,00

• należności z tytułu zali- netto

0,00

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne  i prawne netto

0,00

   

0,00

  brutto

1 382 942,25

59 070,00

 

1 442 012,25

Razem

netto

730 783,32

59 070,00

36 906,49

752 946,83

umorzenie

652 158,93

36 906,49

 

689 065,42

Majątek obrotowy

116 643,36

   

99 222,51

Powiatowy Urząd Pracy

I

Rzeczowe aktywa trwałe

brutto

1 910 369,44

   

1 883 465,18

netto

1 268 059,87

   

1 235 901,53

umorzenie

642 309,57

   

647 563,65

• grunty brutto

0,00

• budynki i budowle netto

1 242 310,24

35 416,20

1 206 894,04

• urządzenia techniczne, netto

25 749,63

3 257,86

29 007,49

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

0,00

0,00

• inne środki trwałe netto

0,00

0,00

• inwestycje rozpoczęte netto

0,00

0,00

• należności z tytułu zali- netto

0,00

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne

  i prawne

netto      

0,00

  brutto

1 910 369,44

   

1 883 465,18

Razem

netto

1 268 059,87

   

1 235 901,53

umorzenie

642 309,57

   

647 563,65

Majątek obrotowy

5 969,24

   

1 810,94

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

I

Rzeczowe aktywa

trwałe

brutto

1 841 199,35

927 440,21

16 824,87

2 751 814,69

netto

545 174,92

927 440,21

48 317,47

1 424 297,66

umorzenie

1 296 024,43

48 317,47

16 824,87

1 327 517,03

• grunty brutto

0,00

0,00

0,00

0,00

• budynki i budowle netto

540 296,38

497 222,54

36 665,87

1 000 853,05

• urządzenia techniczne, netto

4 878,54

176 470,56

5 610,72

175 738,38

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

0,00

244 087,00

5 960,38

238 126,62

• inne środki trwałe netto

0,00

9 660,11

80,50

9 579,61

• inwestycje rozpoczęte netto

0,00

0,00

0,00

0,00

• należności z tytułu zali- netto

0,00

0,00

0,00

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne  i prawne netto

0,00

0,00

0,00

0,00

  brutto

1 841 199,35

927 440,21

 

2 751 814,69

Razem

netto

545 174,92

927 440,21

 

1 424 297,66

umorzenie

1 296 024,43

48 317,47

 

1 327 517,03

Majątek obrotowy

309 411,37

48 317,47

 

286 931,70

Powiatowy Zakład Obsługi

I

Rzeczowe aktywa trwałe

brutto

14 574,12

 

0,00

14 574,12

netto

3 298,70

 

996,84

2 301,86

umorzenie

11 275,42

996,84

0,00

12 272,26

• grunty brutto

0,00

• budynki i budowle netto

0,00

• urządzenia techniczne, netto

0,00

0,00

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

0,00

• inne środki trwałe netto

3 298,70

996,84

2 301,86

• inwestycje rozpoczęte netto

0,00

• należności z tytułu zali- netto

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne  i prawne netto

0,00

     
  brutto

14 574,12

   

14 574,12

Razem

netto

3 298,70

 

996,84

2 301,86

umorzenie

11 275,42

996,84

 

12 272,26

Majątek obrotowy

16 291,60

   

15 847,97

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach

I

Rzeczowe aktywa

trwałe

brutto

6 999,14

   

6 999,14

netto

1 119,62

 

979,92

139,70

umorzenie

5 879,52

979,92

0,00

6 859,44

• grunty brutto

0,00

• budynki i budowle netto

0,00

0,00

• urządzenia techniczne, netto

0,00

0,00

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

0,00

• inne środki trwałe netto

1 119,62

979,92

139,70

• inwestycje rozpoczęte netto

0,00

• należności z tytułu zali- netto

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne  i prawne netto

0,00

     
  brutto

7 979,06

   

6 999,14

Razem

netto

1 119,62

 

979,92

139,70

umorzenie

6 859,44

979,92

 

6 859,44

Majątek obrotowy

1 369,85

   

1 079,83

Zespół Szkół  Licealnych i Agrotechnicznych

I

Rzeczowe aktywa

trwałe

brutto

346 175,19

0,00

2 080,00

344 095,19

netto

33 624,97

 

28 823,64

4 801,33

umorzenie

312 550,22

28 823,64

2 080,00

339 293,86

• grunty brutto

0,00

• budynki i budowle netto

0,00

0,00

0,00

• urządzenia techniczne, netto

33 624,97

28 823,64

4 801,33

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

0,00

0,00

0,00

• inne środki trwałe netto

0,00

0,00

• inwestycje rozpoczęte netto

0,00

0,00

• należności z tytułu zali- netto

0,00

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne  i prawne netto

0,00

   

0,00

  brutto

346 175,19

 

2 080,00

344 095,19

Razem

netto

4 801,33

 

28 823,64

4 801,33

umorzenie

341 373,86

28 823,64

2 080,00

339 293,86

Majątek obrotowy

144 135,45

   

135 569,66

Ośrodek Wsparcia

I

Rzeczowe aktywa

trwałe

brutto

38 852,22

11 000,00

 

49 852,22

netto

29 922,46

11 000,00

1 228,32

39 694,14

umorzenie

8 929,76

1 228,32

 

10 158,08

• grunty brutto

0,00

0,00

• budynki i budowle netto

28 075,78

828,48

27 247,30

• urządzenia techniczne, netto

1 846,68

11 000,00

399,84

12 446,84

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

0,00

0,00

• inne środki trwałe netto

0,00

0,00

• inwestycje rozpoczęte netto

0,00

0,00

• należności z tytułu zali- netto

0,00

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne  i prawne netto

0,00

   

0,00

  brutto

38 852,22

11 000,00

 

49 852,22

Razem

netto

29 922,46

11 000,00

1 228,32

39 694,14

umorzenie

8 929,76

1 228,32

 

10 158,08

Majątek obrotowy

7 269,81

   

4 564,26

Zespół Szkół Ogólnokształcących

I

Rzeczowe aktywa

trwałe

brutto

6 461 553,80

0,00

4 500,01

6 457 053,79

netto

4 580 870,74

0,00

162 634,20

4 418 236,54

umorzenie

1 880 683,06

162 634,20

4 500,01

2 038 817,25

• grunty brutto

0,00

• budynki i budowle netto

4 561 533,74

162 634,20

4 398 899,54

• urządzenia techniczne, netto

0,00

0,00

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

0,00

0,00

• inne środki trwałe netto

0,00

0,00

0,00

• inwestycje rozpoczęte netto

19 337,00

19 337,00

• należności z tytułu zali- netto

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne 

i prawne

netto

0,00

     
  brutto

6 624 358,04

 

4 500,01

6 457 053,79

Razem

netto

4 580 870,74

 

162 634,20

4 418 236,54

umorzenie

2 043 487,30

162 634,20

4 500,01

2 038 817,25

Majątek obrotowy

107 133,04

   

105 483,00

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

I

Rzeczowe aktywa trwałe

brutto

0,00

 

0,00

0,00

netto

0,00

 

0,00

0,00

umorzenie

0,00

0,00

0,00

0,00

• grunty brutto

0,00

• budynki i budowle netto

0,00

• urządzenia techniczne, netto

0,00

0,00

  maszyny, wyposażenie
  produkcyjne i handlowe
• środki transportu netto

0,00

• inne środki trwałe netto

0,00

0,00

0,00

• inwestycje rozpoczęte netto

0,00

• należności z tytułu zali- netto

0,00

  czek na inwestycje
II Wartości niematerialne  i prawne netto

0,00

     
  brutto

0,00

   

0,00

Razem

netto

0,00

   

0,00

umorzenie

0,00

   

0,00

Majątek obrotowy

3 826,47

   

3 599,06

Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Majątek obrotowy

261 259,05

   

82 067,41

 

INFORMACJA O STANIE KOMUNALIZACJI

MIENIA NA RZECZ POWIATU TUCHOLSKIEGO

ORAZ O GOSPODAROWANIU TYM MIENIEM

Stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

Informacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu Tucholskiego

Powiat Tucholski jest właścicielem niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie:    Tucholi działki  nr

 • 806/2 i 806/3  – pow. 0,1407 ha – użyczona Inspekcji Weterynaryjnej
 • 1460/7, 1469/23 – pow. 0,6655 ha  – w zarządzie Tucholskiego Centrum Edukacji  Zawodowej
 • 1460/9 – pow. 1,8374 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. Na nieruchomości tej utworzony został Zakład Aktywności Zawodowej , któremu użyczone zostały na okres 10 lat pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 1749,63 m2.
 • 1388/3, 1388/7, 1388/9, 1389/1 – pow. 1,4040 ha – w zarządzie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 • 3824 – pow. 0, 4562 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych
 • 2137/1, 2137/3, 2137/7,  – pow. 0,1261 ha  – siedziba Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7
 • 3825 –pow. 0,1844 ha udział do 55265/101283 części – Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Pocztowa 7 ( Książnica)
 • 2184/73 – pow. 0,5269 ha w zarządzie Domu Dziecka w Tucholi
 • 1487/11, 1384/20, 1487/16  – pow. 1, 5742 ha – w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych
 • 3663, 3664 – pow. 1,6253 ha w zarządzie Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej
 • 2086/2 – pow. 0,0187 ha – w zarządzie Muzeum Borów Tucholskich
 • 3817/1 -3817/16, 3817/18- 3817/29 – pow. 0,7891 ha – 11 działek budowlanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2014 sprzedanych zostało 13 działek budowlanych.
 • 1487/13, 1487/15 – 0,1623 ha – w zarządzie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • 3834 – pow. 0,9236 ha – Szpital Tucholski ( umowa dzierżawy)

Raciąż  :

 • 15/1, 15/3, 15/4, 15/12, 15/13  – pow. 1,7930 ha – w zarządzie DPS Wysoka
 • 581/2 -pow. 0,3230 ha – teren po tartaku

Biała – obręb Klocek

 • 496, 497/1, 613 – 1,6800 ha wraz zabudowaniami ( umowa użyczenia dla ZHP Hufiec Tuchola na okres 11 lat)

Stobno  dz. 508/8 o pow. 0,7176 ha, która oddana była  w użyczenie Gminie Tuchola została sprzedana w drodze bezprzetargowej Gminie Tuchola za kwotę 43.000 zł. Środki te następnie przeznaczone zostały na uiszczenie opłaty adiacenckiej – podziałowej za działki powiatowe  nr 3817/1 – 3817/30  położone w Rudzkim Moście.

W 2014 r wypłacone zostało osobom fizycznym i Lasom Państwowym odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu Tucholskiego na mocy decyzji ZRID pod ścieżkę rowerową  w pasie drogi powiatowej 1009C Tuchola – Stobno. Wypłacono  odszkodowanie za 18 działek o powierzchni 1,0053 ha na łączną kwotę 134 693,00 zł. Z odszkodowania zrezygnowała Parafia Rzymskokatolicka w Bysławiu oraz Gmina Tuchola.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi gospodaruje na 46 drogach powiatowych. Stan prawny 17  dróg został  uregulowany. Nieruchomości te mają założone księgi wieczyste w których ujawnionym właścicielem jest Powiat Tucholski. Sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego  pozostałych dróg prowadzone są na bieżąco. W ramach regulacji złożone zostały  wnioski do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o nabycie  nieruchomości drogowych. Postępowanie to nie zostało zakończone w 2014 r.  Nieruchomości będące własnością Agencji Nieruchomości Rolnych nabywane zostały na mocy umowy notarialnej – przejęliśmy 34 działki o powierzchni9 1,6741 ha.. Na mocy decyzji Starosty Tucholskiego o realizacji zadań z zakresu dróg publicznych Powiat Tucholski nabył w 2013 r  grunty  pod ścieżkę rowerową  Gostycyn – Piła o łącznej powierzchni 0,2790 ha. Za grunty te wypłacone zostało w 2014 r odszkodowanie w wysokości 56 537,00 zł.

Sprawami związanymi z regulowaniem stanów prawnych dróg od lipca 2013 r zajmuje się Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.

Ograniczone prawo rzeczowe:  Tuchola

 • 6004/16 , 6004/24 , – pow. 2,7109 ha nieruchomość Lasów Państwowych w  użytkowaniu  Powiatu Tucholskiego- w części użyczona  Ministrowi Środowiska do prowadzenia Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi, w części użytkowana przez Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
 • 1460/9 – prawo przejścia i przejazdu przez tę nieruchomość w pasie szerokości ok. 10 m i długości 7 m od strony ul. Świeckiej  dla właścicieli nieruchomości – działki nr 1460/8

W celu realizacji projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” Powiat Tucholski

 • na mocy umowy użyczenia  posiada przez okres 5 lat  nieruchomość Gminy Tuchola – działkę nr 1766/2 o pow. 0,1472 ha położoną w Tucholi
 • na mocy umowy dzierżawnej posiada przez okres 5 lat nieruchomość Skarbu Państwa Nadleśnictwa Tuchola – działki nr 6153 i 6154/5 w obrębie Zalesie oraz działkę nr 6101/3 w obrębie Cekcyn o łącznej powierzchni 0,8413 ha.
 • na mocy umowy dzierżawnej posiada przez 5 lat nieruchomość Skarbu Państwa Nadleśnictwa Woziwoda – działkę nr 93/1 LP w obrębie Klocek o powierzchni 1,7500 ha.
 • na mocy umowy dzierżawnej posiada przez 5 lat nieruchomość pana Bogusława Glazer działkę nr 87/4 w obrębie Legbąd  o powierzchni 0,2700 ha.

Nieruchomości dzierżawione od Lasów Państwowych położone Gołąbku – obręb Zalesie, w Świcie – obręb Cekcyn, Woziwoda – obręb  Klocek poddzierżawiane są  firmie Stanica Wodna i Ośrodek Lucyna Małgorzewicz Charzykowy, natomiast działka położona w Fojtowie – obręb Legbąd poddzierżawiana jest firmie DREWKON Mirosław Knakowski Brody 2.

W ramach projektu „ Borowiackie Szlaki”- kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie w miejscowości Nadolna Karczma  na działce 1054  wybudowana została infrastruktura punktu postojowego. Infrastruktura ta użyczona została w  2013 r właścicielowi gruntu panu Kazimierzowi Romińskiemu.

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 d  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wysokość uzyskanych dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota:  311.382,00 zł.

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota: 1.732,69 zł.

§ 0870 – Wpływy za sprzedaży składników majątkowych – kwota: 11.921,00 zł.

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 539.634,09 zł.

Łącznie dochody wynoszą: 864.669,78 zł

III. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

 

Tabela nr 1

Spółka

 Składnik majątku

Czas

Wartość w PLN

1.”Szpital Tucholski” Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy

wkład niepieniężny (aport)

nieoznaczony

1.278.500,00

2. .”Szpital Tucholski” Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy

wkład pieniężny

nieoznaczony

1.064.427,60

Razem:

2.342.927,60

 

_____________________

(red.)

BiP – tucholski.pl

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook