4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Inwestycja wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi

2 min read

Niedoinwestowane jezioro w Tucholi, niby piękne, niby kapitalne miejsce do spacerów, ale ciągle czegoś w tym miejscu brakuje. Ci bardziej zapobiegliwi z naszych Czytelników oczekują, że wokół jeziora pojawi się promenada i wreszcie będzie to, co być powinno. Trzeba jednak ostudzić emocje, bo Starosta Tucholski wyłożył właśnie pewne obwieszczenie.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej

 „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00, a km 0+392,20 jej przebiegu” w miejscowości Tuchola, w obrębie geodezyjnym Tuchola, gmina Tuchola.

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz.1496) oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00, a km 0+392,20 jej przebiegu” w miejscowości Tuchola, w obrębie geodezyjnym Tuchola, gmina Tuchola. Inwestycja obejmuje nieruchomości nr ewid. 1127, 1128, 1130, 1134 o nieuregulowanym stanie prawnym.

Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożeniu do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 – pokój nr 102, 112 w godz. pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks  postępowania  administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.


(red.)

BiP Gminy Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook