19 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest aż tak źle? Wsparcie osób niepełnosprawnych

4 min read

Budowa systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, to temat konsultacji, które odbyły się dziś w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie. W spotkaniu uczestniczył podsekretarz stanu w MRPiPS Marcin Zieleniecki, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, przedstawiciele PFRON-u, ZUS-u, NFZ-u oraz środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

Cykl spotkań ma charakter informacyjno-konsultacyjny i wpisuje się w kontekst prac nad tworzeniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Prace zostały już rozpoczęte. Mamy ich pierwsze efekty – wejście w życie ustawy realizującej program „Za życiem”, przepisy podwyższające rentę socjalną do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rozwiązania ułatwiające osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Chodzi tu o przyznanie prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania oraz zniesienie limitów na świadczenia rehabilitacyjne, a także wprowadzenie zasady nieograniczonego limitami dostępu osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (także dla ich opiekunów) do wyrobów medycznych – mówił wiceminister Marcin Zieleniecki.

Podczas spotkania omówiono tematy dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w szczególności związane z wdrażaniem mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin wraz z jej filarami – Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pakietem społecznej odpowiedzialności i Programem „Dostępność Plus”.

Dzisiejsze spotkanie ma także charakter konsultacyjny, ponieważ intensywnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami wpisującymi się w ten przyszły system wsparcia osób niepełnosprawnych. To przede wszystkim zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności, które jest dzisiaj bardzo rozproszone i zajmuje się nim wiele podmiotów, działających na podstawie różnych przepisów. Prace nad ujednoliceniem trwają od półtora roku i są już na ukończeniu. Inne elementy tego przyszłego systemu to stworzenie nowych źródeł finansowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Mam na myśli wprowadzenie specjalnego Funduszu Solidarnościowego. Przedstawimy też założenia programu „Dostępność plus”, który koncentruje się na kwestiach związanych z infrastrukturą, dostępnością instytucji, bloków mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych – dodał podsekretarz stanu w MRPiPS.

Jestem przekonany, że dzisiejsze konsultacje są bardzo istotne. Każdy projekt, każde nowe rozwiązanie wprowadzane przez rząd są konsultowane i głos specjalistów z danej dziedziny jest dla nas bardzo ważny. Z doświadczenia wiem, że dotychczasowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych jest bardzo rozproszone, zadnia są nie do końca skoordynowane. Dlatego myślę, że ten projekt będzie służył temu, aby ta koordynacja była jak najlepsza. Obecnie niezwykle ważna jest kwestia związana z rynkiem pracy i umożliwieniem podejmowania zajęcia przez osoby niepełnosprawne. Mamy sprzyjające warunki gospodarcze, bezrobocie, które systematycznie spada. Blisko 12 procent mieszkańców naszego województwa to osoby niepełnosprawne w różnym stopniu, a tylko 20 procent z tych osób jest na rynku pracy. Mamy w tym zakresie jeszcze dużo do zrobienia – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

W Radziejowie zostały przedstawione wprowadzane kompleksowe rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które przełożą się na realną zmianę jakościową i ilościową. Oprócz dotychczas wprowadzonych rozwiązań (Program „Za Życiem”, Program „Rodzina 500+”,  podwyższenie renty socjalnej, wzrostu wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, nowych zasad obliczania ulgi rehabilitacyjnej, zwiększenie dofinansowania pobytu pracowników zakładów aktywności zawodowej oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej), zaprezentowano nowo opracowywane rozwiązania o charakterze długookresowym, w tym m.in. Strategię na rzecz Osób Niepełnosprawnych wraz z Narodowym Programem Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, reformę systemu orzekania o niepełnosprawności, zatrudnienie wspomagane. Tylko na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w 2018 r. zaplanowano przeznaczyć ponad 624 mln zł. Budżet programu na lata 2017-2021 to 3,1 mld zł. O prawie 40% wzrosła wysokość renty socjalnej (w porównaniu z 2015 r.).

Szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów są takie rozwiązania ustawowe jak zapewnienie opieki wytchnieniowej i wprowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej.

W samym 2017 r. z budżetu wojewody przeznaczone zostało prawie 700 mln zł na pomoc osobom niepełnosprawnym. Kwota ta nie obejmuje więc środków kierowanych z budżetu państwa na system oświaty, zdrowia, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, zakłady pracy chronionej, turnusy rehabilitacyjne.


(red.)

bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook