2 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Kolejna oferta pracy w Cekcynie

2 min read

Nabór na stanowisko psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Cekcyn.

Wójt Gminy Cekcyn

ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Cekcyn

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie psychologii,
3) ukończenie dodatkowych szkoleń, kursów w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym,
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) pełna zdolność do czynności prawnych,
6) korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy na rzecz osób zagrożonych uzależnieniami,
2) umiejętność organizacji pracy z indywidualnym przypadkiem oraz rodziną z problemami uzależnień,
3) sumienność, terminowość, odpowiedzialność,
4) łatwość nawiązywania kontaktów,
5) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań psychologa:
1) udzielanie pomocy osobom z problemem uzależnień, przemocy oraz członkom ich rodzin,
2) motywowanie i informowanie o możliwości leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych,
3) udzielanie wsparcia po leczeniu odwykowym,
4) rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej,
5) udzielanie osobom doznającym przemocy wsparcia i pomocy, oraz informowanie o możliwości uzyskania pomocy w celu powstrzymania przemocy,
6) udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym,
7) stała współpraca z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cekcynie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zespołem Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
8) prowadzenie dokumentacji udzielanych porad.

4. Warunki zatrudnienia:
praca będzie wykonywana na podstawie umowy zlecenia od lipca do grudnia 2018r. w wymiarze 1x w tygodniu po 3 godz. w Punkcie Konsultacyjnym w Cekcynie przy ul. Szkolnej 2.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z oświadczeniem,
2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia,
3) oświadczenie o niekaralności,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy p. nr 24 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Cekcyn
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

w terminie do dnia 29 czerwca 2018r. do godz. 14:00. Koperta zawierająca aplikacje powinna być opatrzona adnotacją: Nabór- psycholog ds. uzależnień.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane
i zostaną odesłane adresatowi.
Informujemy, że pracodawca skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacje szczegółowe odnośnie konkursu można uzyskać osobiście w pok. nr 24 Urzędu Gminy lub telefonicznie (52) 33-47-550.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.


(red.)

BiP Cekcyn

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook