22 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Komunikat w sprawie FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

6 min read
W związku z zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości dot. przeciwdziałania zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19W i koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów z petentami Starosta Tucholski informuje, iż od dnia 16 marca br. do odwołania świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie  drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną (e-mail).
Udzielanie porad odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowymi godzinami pracy punktów przez osoby obsługujące w danym dniu dyżuru.

PUNKT W TUCHOLI

Pod nr telefonu (52) 5590751 w godzinach pracy starostwa pracownik urzędu ustali formę (telefon lub poczta e-mail) i termin porady w punkcie w Tucholi w Książnicy Tucholskiej (punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 15:30).

PUNKTY GMINNE

Pod nr telefonu 791 530 803  można ustalić formę (telefon lub poczta e-mail) i termin porady do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego 5 punktach gminnych.

PUNKT: Gostycyn Gminny Ośrodek Kultury
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
poniedziałek 9:00 – 13:00
PUNKT: Lubiewo Urząd Gminy w Lubiewie
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
wtorek 8:00 – 12:00
PUNKT: Śliwice Gminny Ośrodek Kultury
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
środa 13:00 – 17:00
PUNKT: Cekcyn Gminny Ośrodek Kultury
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
czwartek 8:00 – 12:00
PUNKT: Kęsowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
piątek 8:00 – 12:00
Jednocześnie informuję, że petenci będą mieli możliwość przesyłania oświadczeń o braku środków na opłacenie odpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego drogą elektroniczną (e-mail).
ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE TUCHOLSKIM W 2020 ROKU
Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden punkt usytuowany jest w 5 lokalach gminnych.
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

REJESTRACJA WIZYT

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wyłącznie według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie w godzinach pracy starostwa pod nr tel. 52 559 07 51
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE TUCHOLSKIM W 2020 ROKU
Zdjęcie

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej:

•    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
•    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
•    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
•    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres udzielanej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać przekierowana przez udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do „innych systemów pomocy”, które obejmują„ w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej”.
Nieodpłatna mediacja:

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą Tucholi przy ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 55 90 700 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3.    Przetwarzane Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a oraz c RODO i będzie się odbywać w celu możliwości wykonywania przez Starostwo powiatowe w Tucholi ustawowych zadań publicznych, określonych  w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające.
5.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dokumenty zawierające dane osobowe są archiwizowane na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
7.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z zasadami określonymi w RODO.
8.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania


BiP powiatu

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook