12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych – 2017

2 min read
Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkursem objęte są zadania dotyczące wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzitwa narodowego.

Zadania mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

  1. prezentacji tradycji lokalnych na forum lokalnym, regionalnym i krajowym,
  2. wspierania inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych,
  3. działań na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
  4. wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym.

Zadanie może być realizowane w formie niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zgodność proponowanego zadania z rodzajem, zakresem i zasięgiem przewidzianym w konkursie. Oferty niezgodne z ogłoszeniem nie otrzymają dofinansowania! 

Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 750 zł.

Uprawnione podmioty mogą złożyć po 2 oferty.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2017 roku wynosi 15.000 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300) w terminie do 21 marca 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Tucholi (Punkt Obsługi Interesanta, parter).


tucholski.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook