4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Minister Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi

4 min read

Pewne zmiany są głupie, inne praktyczne, uzasadnione, a nawet konieczne, o tych ostatnich decyduje najczęściej… kalendarz, a tuż po nim instytucja nadrzędna. Cóż, to efekt wyzbycia się dóbr, które powinny zostać na zawsze w naszych rękach.

Będzie zmiana na stanowisku dyrektora jednej z najlepszych szkół w kraju, o takim profilu nauczania i działania, kandydata poszukuje właśnie ministerstwo, bo sam minister zajęty jest „innymi sprawami”, które…, zwłaszcza ostatnio, dogłębnie poznaliśmy. A swoją drogą to ciekawe, że ten pan jeszcze nie trafił za kratki…

Cóż tam „wysmarowało” ministerstwo w swoich warunkach?

 

Minister Środowiska

dnia 2 czerwca 2017 r.
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora

Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi,

89-500 Tuchola

 1. Nowodworskiego 9-13

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
  w § 1, § 2 i § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  27 października 2009 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2010 Nr 184 poz. 1436 oraz Dz. U. z 2011r Nr 254 poz. 1526).

 2. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia
  2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60 poz.373 oraz z 2011 r. Nr
  254 poz.1525), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 3. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi;

 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

 5. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie
  o ubezwłasnowolnienie; 
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, ze zm.);
 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. (z uwzględnieniem daty
  i miejsca złożenia oświadczenia lustracyjnego a w przypadku, o którym mowa w art.
  7 ust.3a dodatkowo datę i miejsce złożenia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego);
 8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.
  1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842  ze zm.)- w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;
 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydaci zobowiązani są do posiadania na konkursie oryginałów dokumentów, o których mowa
w pkt 2.

 1. Oferty należy składać w Ministerstwie Środowiska Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (sekretariat Departamentu Leśnictwa p. 366), w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi”, do dnia
  19 czerwca 2017 r. włącznie.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Środowiska.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dokumenty kandydatów, które nie zostaną odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

***

To bardzo dobrze, że w żadnym z punktów tego regulaminu nie pojawiła się klauzula o poprawności politycznej i „właściwej” przynależności, ale zapewne i to będzie miało znaczenie.

Kandydatom życzymy… rozsądku, bo objęcie tak odpowiedzialnego stanowiska w tej wyjątkowej szkole, to nie tylko honor, ale obowiązek.


(mrf.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook