24 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„Mówiące kamienie” na cenzurowanym, czyli… mieszkańcy są wkurzeni i słusznie! (Cz1)

12 min read

536545_360873210690693_2013835934_nPrzed nami kolejny odcinek serialu pt. „Sesja Rady Powiatu”. Część 27. Już dzisiaj wiemy, że sesja będzie długa i nudna, chociaż podejmowane tematy z pewnością będą budziły emocje. Ciężko słucha się radnych podczas wielogodzinnych „pyskówek”, które od czasu do czasu uatrakcyjniane są wyrażeniami gadżetami, które przed kamerami wyglądają dość dziwacznie. Trudno, na pewne sprawy wpływu nie mamy. Na najbliższej sesji z pewnością największe zainteresowanie budzić będą wszelkie informacje dotyczące słynnych „mówiących kamieni”. Wydawałoby się, że temat wyświechtany na wszelkie możliwe sposoby, a jednak nie, zwłaszcza w świetle tego, co nastąpi.

 

Na podstawie & 39 pkt 4 oraz & 40 pkt. 5 Statutu Powiatu Tucholskiego

przyjętego uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia

22.06.2012 r. ( Dz. Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.07.2012,

poz. 1514) zmienionego Uchwała Nr XXVI/248/2013 z 15.03.2013 r. ( Dz. Urzędowy

Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 29.03.2013 r. poz. 1341) z późniejszymi zmianami.

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

1. Zlecić Komisji Rewizyjnej:

 

1) przeprowadzenie analizy zasadności i celowości realizacji zadania pn.

„Realizacja systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjne

turystycznie”:

 

– w ramach Projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji

turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

 

– w obecnej sytuacji finansowej Powiatu Tucholskiego

 

2) przeprowadzenie analizy przygotowania i przeprowadzenia postępowania

przetargowego na wybór Wykonawcy zadania określonego w ust. 1 oraz

I etapu jego realizacji obejmującego przygotowanie dokumentacji zgodnie

z zakresem zawartym w SIWZ.

 

& 2. W terminie do dnia 15 maja 2013 r. Komisja Rewizyjna przedstawi wyniki

analizy Przewodniczącemu Rady.

 

& 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

& 4. Uchwała wchodzi w _życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Powiat Tucholski realizuje Projekt współfinansowany przez Unie Europejska ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 oraz

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tytuł Projektu: „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej

w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie ”

 

W ramach tego Projektu w dniu 19 lutego 2013 r. Powiat Tucholski ogłosił przetarg na

wykonanie zadania o nazwie „Realizacja systemu kamieni identyfikujących miejsca

atrakcyjnie turystycznie”

 

Przetarg rozstrzygnięto, została podpisana umowa z Wykonawcą.

 

Po dotarciu tej informacji do radnych i mieszkańców pojawiły się liczne głosy

kwestionujące celowość takiego wydatkowania znacznych ( prawie 360 tys. zł )

środków finansowych, jak równie_ sam wybór wykonawcy, którym jest Firma

BOCONCEPT Bogna Bolińska, żona Przewodniczącego Komisji Finansów

i Gospodarki.

Również wstępna analiza postępowania przetargowego wskazuje na takie

niezgodności zapisów SWIZ z przepisami Ustawy PZP, jak. np. brak jednoznacznego

i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, nie skonkretyzowany warunek

udziału w postępowaniu dla wykonawców.

 

Ponieważ_ wszelkie niezgodności postępowania przetargowego z przepisami Ustawy

Prawo Zamówień Publicznych mogą skutkować poważnym ryzykiem nałożenia korekt

finansowych przez Instytucje Zarządzająca Projektem grupa radnych uważa za

zasadne przyjęcie proponowanego projektu uchwały.

Uchwała nie powinna rodzic skutków finansowych.

 

________________________________

 

Aby zrozumieć beznadziejnie trudny język urzędniczy,  potrzeba swoistej legendy.

 

SWIZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] jest podstawowym dokumentem podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera przede wszystkim: warunki jakie powinien spełnić wykonawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie oraz podstawowe dane dotyczące zamówienia.

Elementy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Elementy jakie powinny znaleźć się w specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia reguluje art. 36 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Są to:

 • nazwa oraz adres Zamawiającego
 • tryb udzielania zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem itd.)
 • opis przedmiotu zamówienia (co Wykonawca będzie musiał wykonać, dostarczyć lub wybudować. Powinien być sporządzony rzetelnie i jednoznacznie)
 • termin wykonania zamówienia
 • warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków
 • wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. (wykaz dokumentów jakich może żądać Zamawiający znajdują się w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)).
 • informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, wskazanie osób upoważnionych do kontaktu
 • wymagania dotyczące wadium
 • termin związania ofertą (w zależności od wartości zamówienia jest to 30,60 lub 90 dni, art. 85 UZP)
 • opis sposobu przygotowywania ofert
 • miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • opis sposobu obliczenia ceny
 • opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (podstawowym kryterium zawsze jest cena, jednak Zamawiający ma prawo do tego aby oprócz oceniać jeszcze np. funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia)
 • informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
 • pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. (odwołanie i skarga do sądu, art. 179 – 198 UZP)
 • Ponadto w Specyfikacji znajdują się również:
 • opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
 • – maksymalną liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
 • informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
 • opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
 • adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
 • informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
 • jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej;
 • wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot;
 • jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w szczególności: a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób, b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego, c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Powyższe elementy powinny zostać opisane jak najbardziej precyzyjnie przy zachowaniu zasady równości, uczciwej konkurencji i jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Potencjalni wykonawcy mają prawo do składania pytań odnośnie wyjaśnienia treści SIWZ oraz składania protestów na zapisy jakie znajdują się w dokumencie lub załącznikach do niego. Należy pamiętać, że w taki przypadku również obowiązują pewne terminy określone precyzyjnie przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Ustawa PZP

 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Nie traćmy czasu i posłużmy się linkiem: http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/

 

Poznaliśmy dwa pojęcia klucze, które pomogą nam zrozumieć tekst. Czego będzie on dotyczył?

 

TOKiS – PRESS wszedł w posiadanie dokumentu – Ocena zgodności zapisów SIWZ z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: Realizacja systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjne turystycznie. Podmiotem zamawiającym jest oczywiście Powiat Tucholski.

Jest to lektura niezwykle interesująca, zakładając, że nie jest prowokacją wobec mediów. To jednak zostawiamy specjalistom. Kolokwialnie mówiąc sprawa jest z gatunku tych cuchnących, gdzie skutkować to może interwencją CBA,CBŚ lub Pana Boga oraz ciężarem gatunkowym treści, wraz z naszymi wtrętami.

 

Zastosowany tryb udzielania zamówienia:

 

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustęp 8 ustawy.

 

Informacja o przetargu została umieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w portalu UZP nr 71238-2013 w dniu 19.02.2013r., na stronie internetowej WWW.bippowiat.tuchola.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Tucholi.

 

Przedmiot zamówienia obejmował usługę polegającą w szczególności na:

 

 1. przygotowaniu dokumentacji obejmującej:

 

– opracowanie druku formularza zgłoszeniowego,

– realizację kampanii informacyjnej na terenie Powiatu Tucholskiego oraz Gmin Brusy i Czersk,

–  zebranie i weryfikację zgłoszeń,

– opracowanie zebranego materiału, wygenerowanie kodów QR, (alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod kreskowy wynaleziony przez japońską firmę Denso-Wave w 1994 roku. w rozpatrywanym przypadku kod będzie określał konkretne miejsce i jego znaczenie wraz z historią).

 

 1. realizacji systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjne turystycznie poprzez:

 

– umieszczenie w tereni 150 kamieni dwóch typów: typ I o wysokości min. 60 cm z jedną plaszczyzną oraz typ II o wysokości min. 80 cm z dwiema płaszczyznami w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Tucholskiego, Gmin Brusy i Czersk, wyłonionych w rezultacie działań podjętych w pierwszym etapie zlecenia, zaakceptowanego przez Zamawiającego,

– przycięcie kamieni,

– wygrawerowanie krótkiej informacji i kodu QR na każdym kamieniu;

 

 1. udokumentowanie stworzonego systemu poprzez:

 

– przygotowanie dokumentacji fotograficznej,

– wprowadzenie danych do systemów internetowych,

– skald i druk informatora w nakładzie 50 sztuk.

 

Zamówienie dotyczyło projektu PN.” Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (Umowa POIS. O5.o1.00-311/10-00), dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( Umowa nr 32/2012/Wn-02/OP-PO-PS/D).

 

Zamawiający oznaczył następujące kody wg wspólnego słownika CPV:

 

79341000 – 6 usługi reklamowe

45262511-6 ciecie kamienia

51240000-6 usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych.

 

Uwagi do przedmiotowej Specyfikacji:

 

I. Opis przedmiotu zamówienia złamanie art.7 ust1 oraz 29 ust.1 i 2.

 

Zgodnie z art.29 ust 1 Pzp opis przedmiotu zamówienia winien być jednoznaczny i wyczerpujący. Tym samym absolutnie nie może pozostawiać żadnych wątpliwości bądź też dowolności interpretacji wykonawców składających oferty w postępowaniu. Zamawiający winien w sposób jasny, klarowny i wyczerpujący przekazać wiedzę o ilości zamawianych produktów i usług. Brak tego rodzaju informacji w opinii audytora należy uznać za zaniechanie zamawiającego prowadzące do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp. Takie stanowisko potwierdza ugruntowane orzecznictwo KIO.

 

Zawarcie zapisu iż: „Zamawiający nie gwarantuje całkowitej realizacji zadania w odniesieniu do liczby kamieni, o których mowa w ust.1 pkt2. Ilość kamieni w ramach przedmiotu zamówienia ustalona zostanie po zakończeniu realizacji pierwszego etapu zadania i zależna będzie od ilości pozyskanych zgłoszęń oraz od ostatecznej decyzji Zamawiającego”, bez doprecyzowania jaka jest minimalna pewna ilość zamawianego przedmiotu zamówienia stanowi ewidentne naruszenie art.29 ust.1 oraz art.7 ust.1.

 

Sygn. Akt KIO/UZP 1642/09, Wyrok KIO z dnia 14 stycznia 2010 r. art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy nakazuje zamawiającemu dokonanie SIWZ opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art.29 ust. 1 i 2 ustawy przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzone oferty.

 

(…) należy ponadto zauważyć, że wszyscy wykonawcy powinni rozumieć opis przedmiotu zamówienia z taki sam sposób. Dlatego też do naruszenia przepisów ustawy wystarczy fakt, że jeden wykonawca został wprowadzony w błąd przez niejasny opis przedmiotu zamówienia. Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 13 maja 2005 r. (sygn.II Ca 109/05, niepubl.), w którym stwierdzono, że to, iż inny wykonawca skalda ofertę zgodną z założeniem zamawiającego nie ma znaczenia, albowiem wystarczy, że określenie przedmiotu zamówienia mogło wprowadzić w błąd jakiegokolwiek wykonawcę (…) (Przykłady naruszeń ustawy Pzp wykrywanych w toku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Informator UZP 2/2011)

 

Możliwe jest przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia w sytuacji, gdy nie ma 100% pewności, co do rozmiaru zamówienia, zwłaszcza w poszczególnych rodzajach zamawianego asortymentu. W takim przypadku dla oceny ofert w kryterium cena, należy wziąć pod uwagę ceny jednostkowe. Natomiast w SIWZ można zastrzec sobie prawo oraz to, że rozliczenie z wykonawcą dokonywane będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie i ilości faktycznie dostarczonych towarów z zastrzeżeniem pewnej zamawianej minimalnej ilości towarów.

 

W przedmiotowym przypadku zamawiający zastosował tzw. „Prawo opcji”. Lecz nie dokonał wskazania konkretnych ilości, co stanowi naruszenie powyższych przepisów ustawy. Takie tez stanowisko zostało przedstawione w opinii Urzędu Zamówień Publicznych „Prawo opcji” zgodnie, z którą:

 

„Zamawiający przewidując prawo opcji, jest zobowiązany do określenia maksymalnego poziomu zamówienia wskazując, iż pewien zakres tego zamówienia, z góry przewidziany i określony będzie przez niego realizowany jedynie w określonych sytuacjach. A zatem instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Mając na względzie powyższe wskazać należy, że przedmiot zamówienia odzwierciedlający zakres zamówienia udzielanego z wykorzystaniem instytucji prawa opcji oraz wartość powinny być określone przez zamawiającego już na etapie przygotowania postępowania. W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej treści zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu zamawiającego.

 

Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia, na które zamawiający przewidział określone środki finansowe. W orzeczeniu Krajowej Izby odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. Akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

 

„Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art.29 ust.2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że zmawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności co do zakresu , jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone cale ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”.

 

Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. Akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia , sygn. Akt KIO/UZP 2376/10.

 

(…) mając na względzie powyższe, należy stwierdzić , że zamawiający przewidując prawo opcji jest uprawniony do określenia rozszerzenia procentowego pierwotnie określonego przedmiotu zamówienia, przy czym konstrukcja ta powinna opierać się każdorazowo na wskazaniu zakresu zamówienia, którego realizacja będzie pewna i zakresu, który jest poddany prawu opcji”.

 

Wyrok KIO z dnia 16 września 2010r. sygn. Akt KIO 1905, KIO 1921/10: brak zagwarantowania wykonawcy choćby minimalnego świadczenia powoduje możliwość nieuzyskania przez niego choćby minimalnego wynagrodzenia, zaś zrzeczenie się roszczeń z tytułu ograniczenia przedmiotu zamówienia powoduje rezygnację z odszkodowania będącego surogatem wynagrodzenia. Izba uznała, że zamawiający winien wskazać choćby minimalny zakres przewidywanej dostawy”.

 

Powyższe jednoznacznie wskazuje na fakt, iż Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu złamał wyżej wymienione przepisy, gdyż nie wskazał minimalnych ilości zamawianych dostaw i usług i uzależnił je od własnych decyzji. W tym przypadku mamy do czynienia z opisem przedmiotu zamówienia, nie przystąpili do składania ofert , a świadczyć o tym może fakt, iż tylko wykonawcy z Tucholi złożyli oferty.

 

II warunki udziału w postępowaniu…

 

Ale o tym porozmawiamy w drugiej części elaboratu.

 

____________________________

Mariusz R.Fryckowski

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook