12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„Mówiące kamienie” na cenzurowanym, czyli… mieszkańcy są wkurzeni i słusznie! (Cz2)

8 min read

536545_360873210690693_2013835934_nPowracamy do niezwykle intrygującej sprawy, która zbyt wielu ludzi doprowadza do szewskiej pasji…

II. warunki udziału w postępowaniu…

 

W opinii audytora nastąpiło złamanie zapisów ustawy w art.22 ust.1 pkt2 oraz itd. 24 ust.2 w zakresie opisu warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający zawarł  z SIWZ w Dziale V ust.1 pkt2 warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia zgodnie z którym „Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek o którym mowa w pkt 2, Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca wykazał, że posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 usługi o wartości co najmniej 10.000 złotych brutto o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia”.

 

Zgodnie z zapisem działu III SIWZ oraz załączniku nr 6 do SIWZ jest usługa reklamowa, polegająca na opracowaniu, składaniu i druku materiałów reklamowych i promocyjnych, realizacji działan promocyjnych m.in. usługa przygotowania konferencji itd., oraz wykonanie 9cięcie kamieni) i umiejscowienie kamieni czyli roboty budowlane. Do opisu przedmiotu zamówienia zamawiający użył kodów CPV 79341000-6 usługi reklamowe, 45262511-6 cięcie kamienia, 51240000-6 usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych. Powyższe oznacza, iż na przedmiot zamówienia składają się różne usługi oraz roboty budowlane. Oznacza to, że postanowienie warunku w sposób: „o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia” powoduje, że wykonawcy przedstawiając wykaz zrealizowanych usług winni wykazać się wszystkimi elementami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający nie skonkretyzował warunku udziału w postępowaniu, czym mógł ograniczyć krąg potencjalnie zainteresowanych wykonawców poprzez fakt, iż warunek obejmował równe działania, a także mógł doprowadzić do sytuacji, w której wykonawcy dobrowolnie interpretują zapisy SIWZ, co jest niezgodne z ustawą Pzp.

 

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest stanowisko Urzędu Zamówien Publicznych wyrażone w opinii „Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” zgodnie, z którą „od warunków udziału w postępowaniu należy odróżnić opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. Warunki udziału w postępowaniu określone zostały przez ustawodawcę w sposób ogólny, mający zastosowanie do wszystkich zamówień publicznych. Tymczasem, każde postępowanie o zamówienie publiczne różni się od siebie choćby pod względem przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wartości, stawianych wymagań, stopnia złożoności itd. W postępowaniu o zamówienie publiczne konieczna jest, zatem konkretyzacja przez zamawiającego warunków udziału, o których mowa jest w art.22 ust.1.

 

Konkretyzacja ta dokonuje się poprzez dokonanie w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków.  Innymi słowy, opis sposobu oceny, spełniania warunków stanowi kryteria oceny, jakimi zamawiający będzie się kierował przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W przeciwieństwie do warunków udziału, ich opis określony jest, przez zamwiającego. Dokonywanie opisu oceny spełniania warunków udziału z jednej strony pomaga zmawiającemu w wyłonieniu wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, a tym samym ograniczenia możliwości powstania sytuacji, w której wykonawca nie będzie w stanie wykonać zamówienia lub wykonać zamówienia z należytą starannością. Opis oceny spełniania warunków służy jednak również wykonawcom w dokonywaniu oceny prawidłowości czynności zamawiającego związanych z oceną spełnienia warunków. Opis oceny spełnienia warunków stanowi dla zamawiającego wiążące przesłanki, jakimi jest obowiązany kierować się przy dokonywaniu takiej oceny. Brak opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków (pomijając już to, że stanowiłoby to naruszenie ustawy) prowadziłby do dowolności w ocenie spełniania warunków przez wykonawców, a zarazem stwarzałby możliwość podejmowania decyzji arbitralnych, naruszających interes poszczególnych wykonawców”.

 

Takie stanowisko znajdujemy także w orzecznictwie:

 

  1. KIO m.in. w wyroku z dnia 21 marca 2012 r. Sygn, akt: KIO 485/12, „Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego winien udzielić zamówienia wykonawcy zdolnemu do realizacji tegoż zamówienia. Weryfikacja zdolności wykonawcy dokonywana jest na podstawie przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą dokumentów żądanych przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przez niego szczegółowo określonych oraz dokumentów warunkujących zgodność treści oferty z treścią SIWZ. Ocena dokumentów następuje w oparciu o zamieszczony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. Aby skutek w postaci skutecznej weryfikacji wykonawców mógł zostać osiągnięty „wymagania” stawiane wykonawcom musza być skonkretyzowane (za wyrokiem z dnia 7 lipca 2008 r. Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. Akt V Ca 984/08).

 

  1. Sygn. akt:KIO 286/11, Wyrok KIO z dnia 24 lutego 2010r.: Na wstępie izba zauważyła, iż ustalenie warunków udziału w postępowaniu, w tym opisu oceny sposobu spełniania tych warunków jest jedną z najważniejszych czynności zamawiających, którzy zobowiązani są do określenia tych warunków w sposób dostatecznie jasny i precyzyjny, by zarówno wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu, jak i sami zamawiający, dokonując oceny spełnienia tych warunków mogli ją przeprowadzić na zasadzie zerojedynkowej (inaczej określanej jako zasada „spełnia – nie spełnia”). W oczywisty sposób warunki udziału w postępowaniu ustalone przez zamawiających i wymagane przez nich dokumenty, wpływają na krąg wykonawców, który może się ubiegać o zamówienie – zawężając go w mniejszym lub większym stopniu, co jest dopuszczalne w granicach wyznaczonych wymaganiami przepisu art.22 ust.4, wskazującego na konieczność powiązania i proporcjonalności opisu sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków z przedmiotem zamówienia. Na dokonania oceny spełniania tych warunków z przedmiotem zamówienia. Na zamawiających ciąży przy tym obowiązek zapewnienia , by te warunki podmiotowe pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia, nie naruszając przy tym zasady równego traktowania wykonawców czy zasady uczciwej konkurencji. Jednocześnie z uwagi na obowiązującą zasadę pisemności, opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumenty żądane w tym celu musza zostać w sposób wyczerpujący, jasny i precyzyjny opisany przez zamawiających w dokumentach postępowania udostępnionych potencjalnym wykonawcom, gdyż z uwagi na zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, przy ich interpretowaniu należy stosować literalną wykładnię odpowiednich postanowień SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu, co zapobiega jakiejkolwiek uznaniowości zamawiających na etapie oceny ich spełniania przez wykonawców, którzy przystąpili już do udziału we wszczętym postępowaniu.
  2. w przedmiotowym przypadku zamawiający nie sprecyzował warunku udziału w postępowaniu, co powoduje dowolność jego interpretacji przez Wykonawców.

 

III. W dziale XXVI zamawiający zawarł zapis, iż nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Stanowi to naruszenie art.93 ust.4

 

IV. Zamawiający złamał postanowienia art.25 ust 1 ustawy Pzp poprzez żądanie dokumentów, które nie są wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dz.U.2009.226.1817). w dzial VI ust.3 pkt3 SIWZ, zamawiający zażądał załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie lub wpłacenie wadium. Dokument nie figuruje w/w rozporządzeniu i nie jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania, zatem stanowi naruszenie art. 25 ust.1.

 

W związku z faktem, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone było w ramach projektu PN. „Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach, działnia 5.1 priorytetu V programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Umowa POIS.05.01.00-311/10-00), dofinansowanego ze środków narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Umowa nr 32/2012/Wn-02/OP-PO-PS/D), określone powyżej niezgodności z przepisami Ustawy Prawo Zamówień publicznych rodzą poważne ryzyko nałożenia korekt finansowych przez instytucję zarządzającą przedmiotowym projektem.

 

_____________________________________

 

404592_284602088317806_734371599_nDla przeciętnego odbiorcy tych niezwykle skomplikowanych w odbiorze urzędniczych treści, całość jawi się, jako zwyczajny bełkot, niestety, nic bardziej mylnego. Dokument poraża swoją wymową i dość wnikliwą analizą nieprawidłowości, które popełniono w procedurze przetargowej, a to zaledwie czubek góry lodowej, lub jak kto woli lądolodu. Skorzystaliśmy z pomocy fachowca, który po zapoznaniu się z treścią dostępnych dokumentów powiedział krótko – „ustawka”.

 

Jesteśmy dalecy od tak kategorycznych stwierdzeń. Jednak, bez najmniejszych wątpliwości, mamy do czynienia z takim ogromem błędów proceduralnych, że unieważnienie przetargu jest czymś oczywistym. Ba, mało tego, należy natychmiast wprowadzić w życie procedury sprawdzające, które powinny mieć tylko jeden cel, – wyjaśnienie tego, kto dopuścił się tak haniebnych zaniedbań? Winni powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności z całym bagażem konsekwencji.

 

Tuchola – jedno z najpiękniejszych miejsc w tej części Polski, nie może pozwolić sobie na podobne „wpadki”, zwłaszcza teraz, na chwilę przed rozpoczęciem kolejnego sezonu turystycznego. Tuchola nie musi być miejscem piętnowanym przez media, jednak potrzeba do tego drobiazgu, czegoś oczywistego – „urzędniczego instynktu samozachowawczego”, zwłaszcza teraz, kiedy Nasz Powiat znajduje się w krytycznej sytuacji finansowej. Zadajmy sobie fundamentalne pytanie, – co dalej? Odpowiedź jest jedna – całość powinna zostać powtórzona, co oczywiście niesie za sobą określone skutki. Jak napisaliśmy kilka tygodni wcześniej – „Mówiące kamienie” staną się gwoździem do trumny powiatu, ściślej – urzędniczej obsady, która nie może sobie pozwolić na podobne błędy.

 

Za kilka godzin rozpocznie się 27 już sesja Rady Powiatu, podczas której radni kolejny raz powrócą do sprawy tzw. „ mówiących kamieni”. Co z tego wyniknie? Czy kolejny raz nie obejdzie się bez kategorycznego tonu zwolenników i przeciwników procedur? Z pewnością, jednak tym razem radni opozycyjni zwyczajnie będą mieli rację.

 

Co być może obecnie zaprząta głowy radnych? Chyba odpowiedź na jedno, ale jakże ważkie pytanie, czy włodarze powiatu stawią się w komplecie?. Oby, zdaje się, że czas „żartów” właśnie się skończył, a sprawa cuchnie i to poważnymi konsekwencjami. Zatrzymajmy ten skandal, zanim dojdzie do nieodwracalnych perturbacji. Za wszystkim stoją ludzie i to właśnie oni ucierpią. Tylko…, po co?

 

Mariusz R.Fryckowski

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook