19 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

NASZ SZPITAL ZMIENI WŁAŚCICIELA?

5 min read

Z wielkim sentymentem wspominam czasy kiedy nasz, podkreślam, nasz szpital w Tucholi, był daleki od polityki, miał dobrego gospodarza, a cały personel szpitala chodził uśmiechnięty i z ufnością patrzył w jutro. Niestety, te czasy minęły bezpowrotnie, a przed nami prawdziwe trzęsienie ziemi.

Nie bez kozery już za kilka dni odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska, podczas którego poruszone zostaną sprawy związane z przygotowaniami Ministerstwa Zdrowia do restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą. Media wezmą w nim udział. W zasadzie zaskoczenia nie ma, ponieważ podobne trzęsienie czeka powiaty, jako jednostki samorządowe, jest wysoce prawdopodobne, że za kilka lat… znikną.

O co chodzi z tymi zmianami w „podmiotach leczniczych”?

To pokłosie zarządzenia ministra ( społecznego sługi) speca / księgowego „od zdrowia”, który od marca ubiegłego roku urządził nam gospodarczy, społeczny, zdrowotny i każdy inny armagedon.

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA 1

z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 2320) zarządza się co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, zwany dalej „Zespołem”.
2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. 

1.  W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych,
b) dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
c) dwóch przedstawicieli Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
d) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
e) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
f) przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
g) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
h) trzech przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego,
i) przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. h oraz i, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Zespołu.
3.  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.
4.  Przewodniczący może zlecać osobom spoza Zespołu oraz podmiotom zewnętrznym sporządzanie opinii lub ekspertyz.

§  3.  Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założeń rozwiązań dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, zwanych dalej „szpitalami”, a następnie opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu ustawy na podstawie zaakceptowanych założeń, wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji, w szczególności obejmujących swym zakresem:

1) restrukturyzację szpitali, w tym ich zobowiązań;
2) przekształcenia właścicielskie;
3) konsolidację sektora szpitalnictwa, przeprofilowanie szpitali oraz zmianę struktury świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale;
4) zwiększenie efektywności i jakości procesów zarządczych oraz nadzorczych;
5) utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi w sektorze szpitalnictwa i za jego rozwój;
6) utworzenie korpusu restrukturyzacyjnego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani doradcy restrukturyzacyjni w ochronie zdrowia;
7) utworzenie korpusu menadżerskiego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani menadżerowie w ochronie zdrowia;
8) uwzględnienie specyfiki instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna.

§  4. 

1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2.  Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) wyznaczenie Sekretarza Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) podpisywanie uchwał podjętych przez Zespół;
7) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu;
9) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia ostatecznych rozwiązań w zakresie zadań, o których mowa w § 3.
3.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.

§  5. 

1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego lub w trybie zdalnym z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.
2.  Zespół może powoływać podzespoły w celu opracowania poszczególnych zagadnień.
3.  Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4.  Za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego, Zespół może podejmować uchwały w trybie obiegowym, zwykłą większością głosów, bez konieczności zwoływania posiedzeń. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§  6.  Przewodniczący przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do akceptacji:

1) założenia, o których mowa w § 3, nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r.;
2) projekt ustawy, o którym mowa w § 3, nie później niż do dnia 31 maja 2021 r.
§  7.  Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu, ani zwrot kosztów podróży.
§  8.  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia.
§  9.  Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 10 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  10.  Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektu ustawy, o którym mowa w § 3, nie później jednak niż z dniem 30 czerwca 2021 r.
§  11.  Zarządzenie traci moc z dniem 1 lipca 2021 r.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
****
Mówiąc ludzkim językiem, to kolejny etap wprowadzania centralizacji identycznej z tą, którą mieliśmy w Polsce za czasów wegetacji „socjalizmu”, gdzie absolutnie wszystko należało do państwa, jako instytucji, a własność prywatną w tym ludzi i ich biznesy traktowano, jak działalność przestępczą.
*
Warto powrócić do tego materiału, aby zrozumieć mechanizm:
*

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook