2 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Podatki, ostro w górę! Co nas czeka w 2018 roku.

5 min read

Sielanki nie będzie, raczej płacz i zgrzytanie zębami, bo to, co rząd dał, zabierze z nawiązką, ale o tym już się nie mówi w wieczornych gadzinówkach wszystkich opcji.

Zanim zajmiemy się budżetem naszego miasteczka, sprawdźmy, jaki los zgotuje nam ekipa Morawieckiego, który tymczasowo został malowanym premierem.

Żadnym zaskoczeniem nie będzie fakt, że mamy inflację. Spokojnie, to dopiero początek końca, ponieważ kreatywny GUS utrzymuje, że jest na poziomie wyniosła 1,9 proc. Żeby nie było zbyt łatwo, część przyszłych podatków już ma swoich chłopców do bicia – samorządy, które jak zawsze będą kozłami ofiarnymi, na których „zatroskany o los społeczeństwa” rząd wyleje wiadro pomyj, kiedy sytuacja będzie bez wyjścia.

Transport.

Haracz od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton to:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 819,59 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1367,26 zł,
 • powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1640,70 zł.

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3130,90 zł.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1914,13 zł.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 • do 36 ton włącznie – 2419,98 zł,
 • powyżej 36 ton – 3130,90 zł.

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1640,70 zł.

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 • do 36 ton włącznie – 1914,13 zł,
 • powyżej 36 ton – 2419,98 zł.

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 • mniejszej niż 22 miejsca – 1937,37 zł,
 • równej lub większej niż 22 miejsca – 2449,37 zł.

Chcesz mieć psa? Płać!

Opłata za posiadanie psa pobierana jest od osób fizycznych. W 2018 r. to maksymalnie 121,24 zł. To o 3 zł więcej niż w 2017 r.

Z podatku zwolnieni są:

 • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
 • niepełnosprawni,
 • osoby w wieku powyżej 65 lat.

Na wczasach też zapłacisz!

Przebywasz dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach? Zabulisz, jak za zboże!  Podlegają jej także miejscowości znajdujące się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Nie pobiera się opłaty miejscowej od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa. W 2018 r. to nie więcej niż 2,22 zł.

Opłatę uzdrowiskową zapłacą osoby przebywające dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska. Maksymalnie to 4,33 zł.

Złe informacje dla handlujących na targowiskach

Pobierana jest od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, sprzedających na targowiskach. Maksymalna stawka to 765,94 zł.

Podatek rolny i leśny

Podatek rolny zapłacą osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu).

Opłatę można rozłożyć na cztery raty, gdy kwota przekracza 100 zł. Inaczej jest ona płatna jednorazowo.

Stawki podatku rolnego obliczone są według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Dla gruntów gospodarstwa rolnego to równowartość pieniężna 2,5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego. Dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu to równowartość pieniężna 5 q żyta – od 1 ha.

Stawki podatku leśnego to równowartość pieniężna 0,220 m 3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – od 1ha. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych –to 50 proc, stawki.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości zapłacą osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki bez osobowości prawnej, które są: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniu, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Daninę należy wnieść w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 2018 r.

Grunty:

 1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – maksymalna stawka to 0,91 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – maksymalna stawka to 4,63 zł od 1 ha powierzchni.
 3. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – maksymalna stawka to 0,48 zł od 1 m2 powierzchni.
 4. niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – maksymalna stawka to 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.

Domy, garaże i mieszkania

Budynki lub ich części:

 1. mieszkalne – maksymalna stawka to 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – maksymalna stawka to 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – maksymalna stawka to 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 4. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – maksymalna stawka to 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 5. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – maksymalna stawka to 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Pięknie, prawda? A to dopiero początek złych wiadomości.


(red.)

(mrf.)

(wp)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook