4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Pomoc dla przedsiębiorców z gminy Tuchola

4 min read

W celu łagodzenia negatywnych skutków wywołanych COVID-19 na terenie gminy Tuchola dopuszcza się następujące formy pomocy osobom prowadzącym działalność gospodarczą:

1) Osobom, które uiszczają należności cywilnoprawne z tytułu oddania nieruchomości gminnych w najem, dzierżawę lub użytkowanie, a w których to wykonywana działalność została czasowo ograniczona/zawieszona na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2020 r. poz. 658), należności przedmiotowe zostaną umorzone.

Z powyższej formy ulgi będą mogli skorzystać głównie:

  • fryzjerzy,
  • kosmetyczki,
  • prowadzący działalność hotelarską, restauracyjną i inną działalność gastronomiczną związaną z wydawaniem posiłków i napojów zamówionych z karty wg własnego wyboru spożywanych przez klientów na miejscu,
  • prowadzący działalność związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak: targi wystawy, kongresy, konferencje,
  • prowadzący działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury, kina,
  • prowadzący działalność związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją, wykonujące usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej.

W celu skorzystania z powyższej ulgi niezbędne jest złożenie stosownego wniosku.

2) Pozostałym osobom prowadzącym działalność, którzy również odczuli negatywne skutki COVID-19 na indywidualne wnioski będą udzielane ulgi w zakresie:

– częściowych umorzeń,

– odroczeń płatności,

– rozłożeń należności na raty.

Do skorzystania z powyższych ulg niezbędne jest złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych (np. oświadczenie o okresowym spadku obrotów, raporty miesięczne obrazujące spadek sprzedaży usług i towarów).

Podatki

W zakresie spłaty zobowiązań podatkowych (podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych) przewiduje się udzielanie następujących ulg:

1) Umorzeń przedsiębiorcom, którzy uiszczają podatki od obiektów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których wykonywanie zostało czasowo ograniczone/zawieszone na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2020 r. poz. 658).

Do udzielenia powyższych ulg niezbędne jest złożenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem.

2) Pozostałym osobom prowadzącym działalność, których płynność finansowa uległa pogorszeniu wskutek COVID-19 na indywidualne wnioski będą udzielane ulgi w zakresie:

– częściowych umorzeń,

– odroczeń płatności,

– rozłożeń należności na raty.

Do skorzystania z powyższych ulg niezbędne jest złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych (np. oświadczenie o okresowym spadku obrotów, raporty miesięczne obrazujące spadek sprzedaży usług i towarów).

Dopuszcza się również zastosowanie powyższych ulg w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, a wydzierżawiających swoje nieruchomości innym osobom/podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podobnie, jak w powyższych przypadkach, rodzaj zastosowanej ulgi będzie zależał od rodzaju działalności gospodarczej, która była i jest wykonywana w wynajmowanych nieruchomościach bądź ich częściach.

Do skorzystania z ulgi (w formie umorzeń, częściowych umorzeń, odroczeń płatności, rozłożenia należności na raty) jest niezbędne złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wynajęcie lokalu np. fryzjerom, kosmetyczkom, osobom prowadzącym działalność gastronomiczną, której prowadzenie zostało ustawowo zakazane bądź innym osobom, które prowadząc działalność w wynajmowanych lokalach, poniosły negatywne skutki COVID-19.

W tych przypadkach rodzaj zastosowanej ulgi będzie zależał od okoliczności związanych z zawieszeniem działalności w wynajmowanych pomieszczeniach bądź jej ograniczeniem wskutek negatywnych skutków COVID-19.

Z uwagi na fakt, iż stosowanie powyższych ulg podatkowych będzie odbywało się na zasadach ogólnych określonych w art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U z 2019 poz. 2019 r.) do podjęcia powyższych decyzji w zakresie zastosowanych ulg podatkowych jest niezbędne złożenie uzasadnionych wniosków.

Umorzenie należności podatkowych będzie mogło dotyczyć tylko i wyłącznie zaległości podatkowych, tj. należności podatkowych niezapłaconych w ustawowych terminach.

Należy wskazać, iż każde udzielenie ulgi stanowić będzie pomoc publiczną, zatem w składanych wnioskach należy zaznaczyć w ramach, jakiej pomocy ulga ma zostać przyznana. Dotyczyć ona może:

– pomocy de minimis,

– pomocy publicznej w ramach wydanego Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).


(red.)

tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook