29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Powiększono dodatek mieszkaniowy

4 min read

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi informuje o możliwości ubiegania się zgodnie z art. 15zzzic ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 11)   o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Warunkami uzyskania „dopłaty do czynszu”, która stanowi składnik dodatku mieszkaniowego są:

  • posiadanie prawa do lokalu mieszkalnego jako najemca lub podnajemca, a najem lub podnajem winien mieć miejsce przed dniem 14 marca 2020r., z tym że lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku nie musi być tym samym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed dniem 14 marca 2020r.
  • wymagane jest aby średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019r.,
  • brak wcześniejszego prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu,
  • spełnienie warunków do przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

W celu uzyskania wyżej wymienionego świadczenia w terminie do 31 marca 2021r. osoba zainteresowana winna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi i dokonać następujących czynności:

1/ jeśli nie posiada prawa do dodatku mieszkaniowego złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wraz z wymaganą dokumentacją.

2/ jeśli posiada prawa do dodatku mieszkaniowego zrezygnować z obecnego świadczenia (na podstawie rezygnacji zostanie wydana decyzja uchylająca w/wym świadczenie), a następnie złożyć nowy wniosek o dodatek mieszkaniowy (na zasadach jak dotychczas) z adnotacją na wniosku „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” (wówczas zostanie wydana decyzja administracyjna na kolejne 6 miesięcy licząc od miesiąca następnego od daty złożenia wniosku).

Do każdego wniosku, o którym mowa w pkt 1 i 2 dołącza się:

1/ oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

2/ oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);

3/ dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego) – jeśli obecny czynsz jest wyższy niż ten czynsz opłacony na dzień 14 marca 2020r. dopłatę do czynszu ustala się na podstawie wysokości czynszu wg stanu na dzień 14 marca 2020r.

WAŻNE

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłaconego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego (wyliczoną na dotychczasowych zasadach) powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustalonego zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Przykład.

Czteroosobowa rodzina (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) wynajmuje 50-metrowe mieszkanie od prywatnego właściciela, za które płaci 1500 zł. Na tę kwotę składają się:

  • 900 zł – czynsz, czyli to, co trafia do kieszeni właściciela, zarządcy
  • 600 zł  –  indywidualne  opłaty  za  media  (ogrzewanie, woda, ścieki,   wywóz śmieci) – tzw. opłaty licznikowe.

Rodzinie przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 435 zł. Łączne dochody rodziny, które przed pandemią wynosiły 4500 zł, spadły o 25%, tj. o 1125 zł do wysokości 3375 zł. Łączna suma wsparcia może stanowić 675 zł (tj. 75% czynszu wynoszącego 900 zł). Ponieważ rodzinie przyznano dodatek mieszkaniowy w wysokości 435 zł, dopłata do czynszu wyniesie 240 zł (tj. 675 zł łącznego wsparcia minus 435 zł dodatku mieszkaniowego,).

Dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu gmina wypłaca od 61. dnia po dniu ogłoszenia ustawy, przy czym pierwszej wypłaty gmina dokonuje nie później niż 76. dnia po dniu ogłoszeniu ustawy.

Ustawa została ogłoszona dnia: 04.01.2021r., zatem pierwsza wypłata dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu może nastąpić dopiero po 07 marca 2021r. a nie później niż do 22 marca 2021r., czyli:

– jeśli ktoś złoży wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu w miesiącu lutym br. jego wypłata może nastąpić dopiero w dniu 22 marca 2021r.

 

Informacji na powyższy temat udziela:

 Pani Magdalena Wesołowska pod nr telefonu 52 39 56 309


(red.)
Krzysztof Blas
tuchola.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook