29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

POWRÓT NA RYNEK PRACY III – NOWA ŚCIEŻKA KARIERY

4 min read

Do 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności mogą otrzymać osoby, które utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Projekt realizuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.
W ramach projektu planowane jest wsparcie osób, które utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, których zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, z jednej z niżej wymienionych przyczyn:
• zwolnienie grupowe,
• wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika,
• redukcja etatów,
• przyczyny ekonomiczne,
• porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika,
• likwidacja zakładu pracy.
Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 100 osób w wieku 18-64 lat, zameldowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Adresaci podzieleni zostaną na 2 grupy. Pierwszą tworzyć będą osoby zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych, zakwalifikowane do udziału w jednym ze szkoleń/kursów:
 „Spawanie metodami MAG i TIG” (kurs realizowany w Bydgoszczy, Inowrocławiu i we Włocławku),
 „Księgowość komputerowa” (kurs realizowany w Bydgoszczy),
 „Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kategorii B” (realizowany w Bydgoszczy),
 szkolenie indywidualne.
Drugą grupę Uczestników stanowić będą osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości” i ubiegające się o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 40 tys. zł) oraz podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego (do 900 zł/m-c).

Zanim jednak otrzymają oni wsparcie finansowe, wezmą udział w:
 warsztatach „Kobieta w Biznesie” ,
 warsztatach aktywizacyjnych oraz komunikacji interpersonalnej,
 doradztwie ogólnym grupowym w zakresie przygotowywania biznesplanu,
 doradztwie ogólnym indywidualnym w zakresie przygotowywania biznesplanu.
Ww. formy wsparcia realizowane będą w Bydgoszczy, Inowrocławiu i we Włocławku.
Szczegółowe informacje na temat projektu (w tym formularz rekrutacyjny) można znaleźć na www.pte.bydgoszcz.pl lub uzyskać pod numerem telefonu 52 327 76 59, wew. 8. Spotkanie informacyjne w sprawie projektu odbędzie się 8 marca 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, sala 201.

TERMIN REKRURACJI DO PROJEKTU:
SZKOLENIA/KURSY:
Od 11 marca 2013 r. do 27 marca 2013 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu dla osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych w ramach kursów / szkoleń tj. w ramach:
 kursu „Spawanie metodami MAG i TIG” (około 230 godzin) realizowanego w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku – dla 8 osób,
 kursu „Księgowość komputerowa” (około 200 godzin) realizowanego w Bydgoszczy – dla 8 osób,
 kursu „Przedstawiciel handlowy” (około 80 godzin) realizowanego w Bydgoszczy z kursem prawa jazdy kategorii B (około 60 godzin) realizowanym wg miejsca zamieszkania Uczestnika – dla 8 osób,
 szkolenia indywidualnego (średnio 100 godzin na osobę) realizowanego w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku – wybór szkolenia potwierdzony diagnozą potrzeb wykonaną przez doradcę zawodowego w ramach Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla 25 osób.
Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników, który razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajduje się na stronie http://www.profesjonalni.pl/pte/index.php?id=262
DOTACJE:
REKRUTACJA DO PROJEKTU „POWRÓT NA RYNEK PRACY III – NOWA ŚCIEŻKA KARIERY” dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej i otrzymaniem jednorazowej dotacji inwestycyjnej do 40 tys. zł.
Od 11 marca 2013 r. do 27 marca 2012 r. trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” w Bydgoszczy, ubiegających się o jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 tys. złotych. Kolejne dwa nabory – do grupy w Inowrocławiu i Włocławku zostaną ogłoszone będą w kolejnych miesiącach.
UWAGA ! W formularzu rekrutacyjnym należy wybrać tylko jedną formę wsparcia w jednej lokalizacji, w której Kandydat chciałby odbywać szkolenie. NINIEJSZY NABÓR DOTYCZY SZKOLENIA „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” W BYDGOSZCZY – ZAZNACZENIE INNEJ LOKALIZACJI NIŻ BYDGOSZCZ SPOWODUJE NIESPEŁNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH.
Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie http://www.profesjonalni.pl/pte/index.php?id=262
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, pocztą lub kurierem w terminie od 11.03.2013 r. do 27.03.2013 r. Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, pokój 300).

 

Starostwo Powiatowe w Tucholi

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook