14 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Gostycyn

2 min read

Powiat Tucholski  w ramach dofinansowania z podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymał z Budżetu Państwa  środki finansowe na remont i przebudowę dróg , które ucierpiały w wyniku nawałnicy.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu Tucholskiego zwrócił się z pismem do władz gminy  Gostycyn o wsparcie finansowe i partycypację w udziale środków własnych.Nadmieniamy, że środki z Budżetu Państwa to 80% wyliczonej do Ministerstwa skali potrzeb.Gmina Gostycyn dokonała analizy finansowej swojego budżetu i podjęła działania zmierzające do wyliczenia możliwości pomocy dla Powiatu Tucholskiego. W dniu 5 lipca br. rada gminy na wniosek wójta podjęła uchwałę o przekazaniu dotacji z budżetu gminy Gostycyn na inwestycje drogowe w kwocie 500 tys. zł. oraz 60 tys. zł. na budowę chodników przy drogach powiatowych. Aby udzielić pomocy finansowej gmina Gostycyn zaciągnie kredyt.

Zakres prac inwestycyjnych na drogach powiatowych jest następujący:

 

 • Remont rogi powiatowej  Nr 1038 C -etap I -Piła , od km 1+550 do 2+540 w ramach remontu zostaną wykonane warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, utwardzenie poboczy tłuczniem betonowym na szerokości 0,75 m po obu stronach drogi, przełożenie istniejących zjazdów z regulacją krawężników, wymiana betonowych barier ochronnych, remont skrzyżowania, frezowanie nawierzchni o grubości średnio 6 cm.
 • Przebudowa drogi powiatowej  Nr1033 C Wielki Mędromierz Gostycyn(etap I) od km 4+399 do km 5+397  Zarząd Powiatu potwierdził, że zostanie wykonana zgodnie z projektem, który znajduje się w posiadaniu gminy.
 • Przebudowa drogi 1032 C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km3+200-dokumentacja na przebudowę w/w jest w trakcie przygotowywania, a zakres prac będzie zbliżony do zakresu zawartego w projekcie na przebudowę drogi powiatowej , na odcinku Przyrowa – Karczewo.
 • Remont drogi 1112 C(etap I) relacji Gostycyn -Wielka Klonia, od km 0+715 do km 2+515

  roboty będą polegały na ułożeniu warstwy konstrukcyjnej ścieralnej i wiążącej razem 8 cm,

  utwardzeniu poboczy tłuczniem po obu stronach drogi, remont zjazdów poprzez utwardzenie materiałem uzyskanym z frezowania nawierzchni.

 • Remont drogi powiatowej Nr 1043 C Bagienica -Wielka Klonia (etap I) od km 4+850 do km7+600 prace jak wyżej.
 • Remont drogi powiatowej 1021 wielki Mędromierz -Łyskowo od km 6+826 do km9+656,

  zakres robót do wykonania: remont istniejących przepustów pod koroną drogi, odmulenie istniejących rowów z plantowaniem na czysto, wykonanie zjazdów, karczowanie pni i krzaków, przełożenie chodnika z kostki betonowej, wykonanie ścieków drogowych, utwardzenie poboczy tłuczniem po obu stronach drogi i ułożenie warstw wiążącej, przeciwspękaniowej i ścieralnej o grubości 15 cm.


gostycyn.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook