25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Radar może stać. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora generalnego

2 min read

pobraneI ponownie wracamy do radarów – „Wunderwaffe” strażników gminnych i miejskich. Trwa iskrzenie na linii Tusk – Seremet. Choć premier wyraża się ciepło o prokuratorze generalnym, pewien dokument ( sprawozdanie z pracy prokuratury), budzi jednak obawy szefa rządu, na tyle silne, że nie chce go podpisać. Czy powodem są uprawnienia strażników, czy też czyjaś niekompetencja ?

Precedens z Sądem Najwyższym w tle

Straż miej­ska miała i ma prawo uży­wać sta­cjo­nar­nych fo­to­ra­da­rów – orzekł Sąd Naj­wyż­szy, oddalając ka­sa­cję pro­ku­ra­to­ra ge­ne­ral­ne­go. We­dług pro­ku­ra­to­ra straż po­win­na prze­ka­zy­wać po­li­cji zdję­cia wy­ko­na­ne przez jej sta­cjo­nar­ne urzą­dze­nia.

Sąd Naj­wyż­szy roz­po­zna­wał ka­sa­cję pro­ku­ra­to­ra ge­ne­ral­ne­go od wy­ro­ku szcze­ciń­skie­go sądu okrę­go­we­go, do­ty­czą­cą uka­ra­nia przez straż miej­ską kie­row­cy po­jaz­du, który nie za­sto­so­wał się do czer­wo­ne­go świa­tła, a wy­kro­cze­nie to za­re­je­stro­wa­ne zo­sta­ło przez fo­to­ra­dar sta­cjo­nar­ny.

 

Zachęcamy do przeczytania tekstu poświęconego tej sprawie – tutaj

_______________________

(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook