24 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Raz na wozie, częściej pod wozem, czyli… o wsparciu inwestycji drogowych województwa słów kilka

2 min read

Ogłoszono listę wsparcia inwestycji drogowych na terenie województwa. Od lat mówimy na to wsparcie „schetynówki”. Śliwice, Cekcyn i Lubiewo znalazły się na liście podstawowej, Tuchola, Kęsowo i Gostycyn na rezerwowej!

Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes zatwierdziła w dniu 30 listopada 2015 roku Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w roku 2016 zadań w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Na liście znalazło się 98 wniosków na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą 116 447 913,52 zł. Dostępna dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2016 pula środków wynosi 48 860 511 zł. Połowa tej kwoty przeznaczona jest na dofinansowanie dróg gminnych, natomiast pozostała część służyć będzie wsparciu zadań dotyczących dróg powiatowych.

Wnioskodawcy, w terminie do 15 grudnia 2015 roku (do godz. 16:00), maja prawo do wniesienia zastrzeżeń do  Wstępnej listy rankingowej. Zastrzeżenia należy składać w formie pisemnej, do Kancelarii Ogólnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 151, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zastrzeżenia do Urzędu.  Zastrzeżenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z procedurą przyznawania dofinansowania, określoną w Programie oraz Instrukcji oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu, wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do Wstępnej listy wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku. Komisja rozpatruje zastrzeżenia i zawiadamia wnioskodawców o sposobie ich rozpatrzenia. Uwzględniając zastrzeżenie, Komisja dokonuje ponownej oceny wniosku. W przeciwnym razie Komisja podtrzymuje ocenę wniosku. Ponowna ocena wniosku nie może skutkować obniżeniem wyniku oceny merytorycznej. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Komisja ustala i przedstawia wojewodzie Ostateczną listę rankingową wniosków. Wojewoda przesyła tę listę do ministra właściwego do spraw transportu w celu jej zatwierdzenia.

_____________________

(red.)

Na pdst. http://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/

 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook