23 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Rekrutacja na urzędników wyborczych

3 min read

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę fakt, że do dnia 16 kwietnia 2018 r. nie została zgłoszona wymagana liczba kandydatów na urzędników wyborczych w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku zachęcamy wszystkich pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych do udziału w rekrutacji na urzędników wyborczych. Zgłoszenia przyjmowane będą przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. Zgłoszenie należy składać bezpośrednio do sekretariatu Biura Kadrowo-Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, pokój nr 38.

Informuję, iż zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego winno zawierać następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko kandydata,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • wykształcenie,
 • miejsce pracy,
 • nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję,
 • informacje o ewentualnym doświadczeniu kandydata w organizowaniu wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do zgłoszenia dołączyć należy kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, poświadczonego za zgodność z oryginałem np. przez pracodawcę.

Celem ułatwienia kontaktu z kandydatem wskazane jest – choć nieobowiązkowe – podanie numeru telefonu kontaktowego.

Przykładowy wzór zgłoszenia

Jednocześnie informuję, iż urzędnicy wyborczy powoływani są przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego na okres 6 lat. Nadmieniam również, że:

 1. urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać wyłącznie pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego),
 2. urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego),
 3. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu,
  w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);,
 4. urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego),
 5. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika, przy czym zakaz ten nie dotyczy miast
  na prawach powiatu (art. 191b § 2 Kodeksu wyborczego),
 6. urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b § 3 Kodeksu wyborczego),
 7. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b § 4 Kodeksu wyborczego).

Zakres zadań urzędników wyborczych dostępny jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Tam również znaleźć można szczegółowe zasady wynagrodzenia urzędników wyborczych. Według aktualnie zamieszczonych informacji, wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4 473,55 zł, jednakże wyłącznie przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu. Jednocześnie, zgodnie z art. 191e § 3 Kodeksu wyborczego, pracodawca obowiązany jest zwolnić urzędnika wyborczego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wykonywania zadań. Jeśli chodzi o szczegóły powoływania przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych, są one dostępne na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Dodatkowe informacje w sprawie trybu powoływania urzędników wyborczych oraz warunków, jakie winni spełniać kandydaci na urzędników wyborczych uzyskać można pod numerami telefonów 52 34 97 320 lub 52 34 97 358.


bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook