19 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Skarga na Burmistrza Tucholi oddalona

4 min read

W piśmie, które wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej 8 września 2015 r. skarżący zarzucają Burmistrzowi Tucholi, że odwołał ogłoszony przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Jesionowie, oznaczonej geodezyjnie nr 27/2 o powierzchni 0,4040 ha ( w tym 0,0900 ha klasy IIIb) przeznaczonej na cele rolne nie podając, ich zdaniem, ważnego powodu. Sprawą zajęła się Rada Miejska.

Po zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprawy, w wyniku przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli, Rada Miejska w Tucholi ustaliła, co następuje:

Zgodnie z przepisami przywołanymi na wstępie uchwały, Rada Miejska jest właściwa do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tucholi. W piśmie, które wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej 8 września 2015 r. skarżący zarzucają Burmistrzowi, że odwołał ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Jesionowie oznaczonej geodezyjnie nr 27/2 o powierzchni 0,4040 ha ( w tym 0,0900 ha klasy IIIb) przeznaczonej na cele rolne nie podając, ich zdaniem, ważnego powodu.

Dnia 18 września 2015r. uchwałą Nr X/86/15 Rada Miejska zleciła Komisji Rewizyjnej dodatkowe zadanie kontrolne związane ze sprawą opisaną w skardze w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi. Komisja Rewizyjna ustaliła następujący stan faktyczny: Starania o zakup tej nieruchomości skarżący podjęli 17 czerwca 2014r. składając stosowny wniosek. W odpowiedzi otrzymali informację, że nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy tej nieruchomości a więc nie jako grunt rolny. 5 stycznia 2015r. skarżący wnieśli ponowny wniosek o zakup tej nieruchomości. 6 marca 2015r. po zebraniu odpowiednich dokumentów opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości 27/2 został przesłany do odpowiednich uzgodnień. Niestety Starosta Tucholski odmówił uzgodnienia w zakresie spełniania wymogów art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, stwierdzając, że zmiana przeznaczenia gruntów rolnych jest możliwa wyłącznie w ramach procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu zgody właściwego ministra.

Ostatecznie od zamiaru uchwalenia planu odstąpiono i zdecydowano o przygotowaniu do sprzedaży jako gruntu rolnego. 16 kwietnia 2015r. zlecono wycenę nieruchomości. Zarządzeniem Nr 120-59/15 z 2 czerwca 2015r. Burmistrz zdecydował o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Jesionowie. Wykaz był umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w okresie od 3 do 24 czerwca 2015r. Informacja o wykazie została również umieszczona w bip oraz opublikowana w Tygodniku Tucholskim w dniu 11 czerwca 2015r. Następnie 21 lipca 2015r. Burmistrz ogłosił przetarg ustny nieograniczony na zbycie tej nieruchomości jako gruntu rolnego za cenę 8.100 zł. brutto. Datę przetargu ustalono na 11 września 2015r. Wadium w wysokości 800 zł należało wpłacić do 7 września 2015r.

Informacja o przetargu ukazała się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, w bip oraz w papierowym medium lokalnym (Przyp. Red.). 14 sierpnia 2015 r. skarżący dokonali w kasie Urzędu wpłaty wadium w wyznaczonej wysokości. 1 września 2015 r. Burmistrz powziął wiadomość o podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ułatwiającej odrolnianie działek.

Zmiana ustawy została opublikowana dnia 9 września 2015r. pod poz. 1338. Mając wiedzę o podpisaniu zmiany ustawy przez Prezydenta Burmistrz podjął jednoznaczną decyzję o odwołaniu przetargu, podając jako powód zmianę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która pozwoli w przyszłości zrealizować zamierzony wcześniej cel, a mianowicie przeznaczyć działkę na cele zabudowy mieszkaniowej w drodze decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Nadmienić należy, że po odwołaniu przetargu jeszcze dwie osoby zgłaszały chęć przystąpienia do przetargu jednak już nie uiściły wymaganego wadium. Analizując powyższą sprawę należy jednoznacznie stwierdzić, że kwestionowany przez skarżących powód odwołania jest korzystny dla gminy i racjonalny.

Takie rozwiązanie sprawy powoduje, że interes gminy nie doznaje uszczerbku. Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 782 ze zm.) właściwy organ, tj. Burmistrz Tucholi w dniu 3 września 2015r. odwołał ogłoszony przetarg „z ważnych przyczyn” podając następujący powód: „Powodem odwołania przetargu jest planowane przeznaczenie działki na cele zabudowy mieszkaniowej w związku ze zmianą przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.

Zgodnie z postanowieniem NSA z 22 lutego 2010r. (I OSK 207/10, Lexis.pl nr 2280047) odwołanie przetargu w trybie określonym w art. 38 ust.4 ustawy nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Zgodnie z poglądami uznanej doktryny prawa ( Ustawa o gospodarce…, red. S. Kalus, str. 347) odwołanie przetargu nie podlega także zaskarżeniu do sądu cywilnego. W związku z powyższym Rada Miejska w Tucholi uznaje, że skarga na działalność Burmistrza Tucholi jest bezzasadna.

Do sprawy powrócimy w relacji filmowej.

_____________________

(red.)

BiP Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook