25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Śliwice. „DOBRY START”, CZYLI TRZY STÓWKI DLA KAŻDEGO UCZNIA… kosztem innych?

4 min read

Kolejny proces rozdawnictwa publicznych pieniędzy został rozpoczęty. Skrzętnie ukrywane przez rząd informacje o galopującej inflacji, są tajemnicą poliszynela. Mamy prawie 5 bilionów złotych długu, a od 2015 roku sama tylko żywność zdrożała o prawie 65 %, przy spadających zarobkach, a będzie jeszcze ciekawiej! Jednak to wszystko się nie liczy, ponieważ nastał czas igrzysk – wyborów i czas bić pianę, aż do.. upadłego!

Tym razem w nowy projekt firmowany przez min. Rafalską i to z przytupem, poprzez swoją witrynę, wchodzi piękna gm. Śliwice, która ostatnio potwierdziła swoje polityczne konotacje i sympatie, goszcząc nielicznie Pana Premiera, otoczonego kordonem ochroniarzy, a ten już za chwilę, prawdopodobnie odleci do Brukseli, by zająć, być może, miejsce niejakiego Tuska – króla Europy, z niemieckiego nadania.

Śliwicki przyczółek ma sens, ponieważ według Szanownego Pana Prezesa partii, który podczas ostatniej konwencji w Warszawie wyraził się jasno, my tę wypowiedź uprościmy parafrazując znane porzekadło: kto ma PiS-owca w samorządowym rodzie, tego bieda nie ubodzie, bo właśnie usłyszeliśmy i to na własne uszy, że pisowskie samorządy będą opływały w dostatki, a bezpartyjne dostaną cios tam, gdzie zwykle zaczynają się nogi. Komuna wraca, lojalni wyznawcy też.

****

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że z upoważnienia Wójta Gminy Śliwice, jest realizatorem programu rządowego „Dobry start”, którego szczegółowe warunki realizacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje:

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
2) osobom uczącym się – raz w roku.
2. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
4. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start. 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia “Dobry start” przyjmowane będę również w formie tradycyjnej (papierowej) przesyłane za pośrednictwem poczty lub składane osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.


(Red.)

sliwice.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook