29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Stacja ładowania elektryków oraz konkurs

5 min read

Stacja ładowania elektryków, o tej inwestycji informowaliśmy kilka dni temu, dzisiaj więcej szczegółów na ten temat.

Zapytaliśmy urzędników starostwa w Tucholi o to, ile aut elektrycznych porusza się po drogach powiatu. Na odpowiedź nie czekaliśmy długo, do tej chwili mamy ich siedem, a to zupełnie dobry prognostyk, zwłaszcza, że tego rodzaju aut będzie przybywało. Polska, o ile nie zostanie usunięta z unii, będzie musiała podporządkować się unijnemu prawu również w kwestiach powszechności dostępu do aut elektrycznych w cenach na kieszeń zamożnego Kowalskiego, przynajmniej przez kilka najbliższych lat. Stacja znajduje się przy ulicy Świeckiej w Tucholi na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej, przy głównej drodze wewnętrznej.

Jak to się wszystko zaczęło?

Powiat Tucholski w związku z ogłoszeniem przez PGE Nowa Energia Sp. z o.o. zamiaru budowy stacji ładowania na terenie Polski, zaproponował lokalizację stacji przy drodze nr 240, w sąsiedztwie ZAZ  oraz ZSLiT. Pomimo tego, iż PGE preferowało lokalizacje w dużych miastach, ostatecznie wybrało tę lokalizację ze względu na natężenie ruchu. 06.06.2019 zawarta została umowa dzierżawy gruntu na okres od 06.06.2019 do 05.06.2022r.bPGE Nowa Energia – inwestor, przeprowadził cały proces inwestycyjny.  18 listopada 2020 starostwo otrzymało informację  mejlową o uruchomieniu stacji. Ze stacji może korzystać każdy kierowca po zarejestrowaniu się na stronie www.pgedoladujauto.pl

 

W związku z uruchomieniem pierwszej w powiecie stacji ładowania pojazdów elektrycznych mieszczącej się w Tucholi przy ul. Świeckiej 89a zorganizowany zostanie konkurs plastyczny którego organizatorem jest Powiat Tucholski. Elektromobilność, odnawialne źródła energii, ochrona klimatu to zagadnienia konkursu plastycznego skierowanego do przedszkoli i szkół podstawowych  z terenu Powiatu Tucholskiego.

Konkurs przeprowadzony będzie  w dniach od 26 listopada do 7 grudnia 2020 r.

Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:

 1. a) przedszkole wraz z „zerówką”,
 2. b) klasy I – IV,
 3. c) klasy V- VIII

Zgłoszenie do konkursu oraz przekazywanie prac (w formie skanu lub zdjęcia) odbywać się  będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres muzeum@tuchola.pl

Powołana trzyosobowa Komisja Konkursowa, dokona oceny prac i wyboru laureatów w dniach 8 a 9 grudnia 2020 r.

Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie 10 grudnia 2020 r. na stronie internetowej www.tucholski.pl

 

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. Organizator przewiduje przyznanie po dwa wyróżnienia w każdej z kategorii.

Nagrody rzeczowe za przyznane miejsca zostaną dostarczone uczestnikom osobiście przez organizatora Konkursu po wcześniejszym umówieniu.

Pozostali uczestnicy za udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy. Ze względu na sytuację epidemiczną, dyplomy będą miały formę elektroniczną i zostaną przekazane emailem.

 

 Szczegółowy regulamin poniżej

„Elektromobilność”, „Odnawialne źródła energii” i „Ochrona klimatu”.

Regulamin konkursu plastycznego  

dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Powiatu Tucholskiego.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem konkursu jest Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
 3. Konkurs przeprowadza się w dniach od 26 listopada do 7 grudnia 2020 r.
 4. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:
 5. a) przedszkole wraz z „zerówką”,
 6. b) klasy I – IV,
 7. c) klasy V- VIII
 8. Regulamin konkursu i karta uczestnictwa dostępne na stronie internetowej www.tucholski.pl
 9. Cele konkursu
 10. Propagowanie i wspieranie rozwoju elektromobilności w Polsce, w tym na terenie Powiatu Tucholskiego.
 11. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i innowacyjnych rozwiązań dotyczących przemieszczania się, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz ochrony klimatu.
 12. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialności za stan środowiska.
 13. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej.
 14. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

III. Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Tucholskiego.
 2. Informacja o konkursie zostanie przekazana również na adresy email przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Powiatu Tucholskiego.
 3. Zgłoszenie do konkursu oraz przekazywanie prac (w formie skanu lub zdjęcia) odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres muzeum@tuchola.pl.

IV zasady konkursu

 1. Tematem pracy konkursowej jest przedstawienie w formie plastycznej rozumienia pojęcia „Elektromobilność”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Ochrona klimatu”.
 2. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę. Minimalny format pracy to  A4, zaś maksymalny A3. W pracy plastycznej można zastosować dowolne techniki rysunkowe lub malarskie (ołówek, kredka, pastele suche lub olejne, farby plakatowe, akwarele itp.). Prace mogą mieć również formę przestrzenną.
 3. Na potrzebę oceny prac,  uczestnik przesyła do organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zdjęcie lub skan swojej pracy wraz z kartą uczestnictwa                            w konkursie na adres: muzeum@tuchola.pl .
 4. Ocenie podlegać będą wyłącznie  prace, których zdjęcie lub skan wraz z kartą uczestnictwa zostały przesłane w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. Zgłoszenia i prace przesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

V Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Organizator konkursu powoła trzyosobową Komisję Konkursową, która dokona oceny prac i wyboru laureatów.
 2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniach pomiędzy 8 a 9 grudnia 2020 r.
 3. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie 10 grudnia 2020 r. na stronie internetowej www.tucholski.pl
 4. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. Organizator przewiduje przyznanie po dwa wyróżnienia w każdej z kategorii.
 5. Nagrody rzeczowe za przyznane miejsca zostaną dostarczone uczestnikom osobiście przez organizatora Konkursu po wcześniejszym umówieniu.
 6. Pozostali uczestnicy za udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy. Ze względu na sytuację epidemiczną, dyplomy będą miały formę elektroniczną i zostaną przekazane emailem.

 

VI Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym Regulaminem przez uczestników i ich rodziców/opiekunów.
 2. Do Regulaminu załączona jest Karta Uczestnictwa (zał. nr 1), której podpisanie przez rodzica/opiekuna jest dokumentem uprawniającym organizatora do przetwarzania danych osobowych dziecka oraz rodzica, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) w zakresie prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.
 3. Dodatkowych informacji ze strony Organizatora udziela Wioletta Chabowska,                nr tel. 52 3342189.

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook