13 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Stanowisko pracy wielkiego ryzyka?

5 min read

Ludzie przychodzą i dochodzą, niektórzy mają pozorne szczęście i nawet piastują odpowiedzialne stanowiska marząc o spokojnej pracy do emerytury. Marzenie ściętej głowy, możliwe chyba tylko za czasów „realnego socjalizmu”, inaczej totalnego złodziejstwa w każdej sytuacji i pod auspicjami czerwonych sztandarów. Na ten kolor mamy w większości wyjątkowe uczulenie.

Jak wieść powiatowa niesie, swoje stanowisko pracy utraciła była już dyrekcja Domu Dziecka w Tucholi. Decyzja pani Starosty była stanowcza i choć szczegóły dostępne są nielicznym, należy uszanować wolę szefowej powiatu. Dobrem nadrzędnym są dzieci, to nie miejsce, ani czas na eksperymenty.

Właśnie przed chwilą urwano łeb plotce, która głosi, że wakat na stanowisko przyznany będzie „komuś swojemu”. Ciekawy tok rozumowania, to my jeszcze mamy w powiecie ‘swoich”? Dalibóg, myślałem, że już wszyscy wyjechali myć brudne naczynia w Anglii i Irlandii.

 

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze
w Domu Dziecka w Tucholi
ul. Kościuszki 16
89-500 Tuchola
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)

Starosta Tucholski
ogłasza nabór
na kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi

1. Wymagania niezbędne dla osoby ubiegającej się na stanowisko:

1)   jest obywatelem polskim,
2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)   posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
a)   na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo
b)  na dowolnym kierunku uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
4)   posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną,
5) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
6)wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.

2. Wymagania dodatkowe:

1)  studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej,
2)  znajomość przepisów prawnych:

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

ustawy o pomocy społecznej,

ustawy o samorządzie powiatowym,

ustawy o finansach publicznych,

ustawy Prawo zamówień publicznych,

Kodeks postępowania administracyjnego,

Karta Nauczyciela,

3)   umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej,
4)   komunikatywność, kreatywność, sumienność i odpowiedzialność.

2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Domu, a w szczególności za tworzenie warunków materialnych, kadrowych i organizacyjnych do jak najlepszej realizacji zadań stojących przed Domem Dziecka.
2)   Zapewnia właściwą i terminową realizację zadań i budżetu.
3)   Kieruje całością spraw administracyjno – gospodarczych i finansowych Domu Dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4)   Kieruje pracą podległego personelu poprzez organizowanie i nadzorowanie wykonania zadań i obowiązków przez pracowników pod względem prawidłowości i terminowości oraz kształtuje właściwy stosunek personelu do dzieci i młodzieży i zagwarantowuje im możliwości respektowania ich praw osobistych.
5) Pełni nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w Domu Dziecka, w ramach, którego:
1)  dokonuje oceny pracy opiekuńczo – wychowawczej pracowników,
2)  zapewnia bieżącą informację o obowiązujących przepisach prawa,
3)   udziela pracownikom pomocy w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi,
4)   jest odpowiedzialny za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i udziela im pomocy w sprawach dokształcania,
5)  inspiruje pracowników do podejmowania działań innowacyjnych.
6) Inicjuje i utrzymuje kontakty Domu Dziecka ze środowiskiem.

3.  Metody selekcji kandydatów:

Pierwszy etap – sprawdzenie przez komisję konkursową ofert kandydatów pod względem formalnym i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do drugiego etapu.

Drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień zawartych w koncepcji funkcjonowania placówki Domu Dziecka w Tucholi i ze znajomości obowiązujących ustaw.

5. Wymagane dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,
2) życiorys(CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) list motywacyjny,
4) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
6)  kserokopia dowodu osobistego,
7)  aktualne zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiące od dnia wydania) potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
8)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
10)  oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), 11)  oświadczenie, że kandydat nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej i nie jest ona zawieszona lub ograniczona,
12)  w przypadku wypełniania obowiązku alimentacyjnego podpisane oświadczenie,  że wypełnia obowiązek alimentacyjny,
13)  opinia lub referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi w Punkcie Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Tucholi w terminie do dnia 13 sierpnia 2013r. do godz. 9.00”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bippowiat.tuchola.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Tucholi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)”.

Warunki pracy i płacy:

Umowa zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy. Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
Miejsce pracy to budynek Domu Dziecka w Tucholi. Budynek nie jest wyposażony w windę.

W terminie 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Starosta Tucholski zastrzega sobie prawo odwołania naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
.

Tęgie wyzwanie dla ludzi uczciwych, dbających wpierw o dzieci, a później o image. Ktoś reflektuje?  Powodzenia!

 

(m.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook