14 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Tucholska samopomoc urzędnicza, czyli… kto dostanie finansowej czkawki?

11 min read

O przypadkowości w postępowaniu można mówić w odniesieniu do społeczeństwa, które w wyniku braku kluczowych informacji musi dokonywać życiowych wyborów. Powód? Zbyt zawiłe prawo i brak możliwości sprawdzenia informacji, która od wieku jest najdroższym towarem, jaki można sobie tylko wyobrazić.

Brak informacji idealnie wpisuje się we wszelkie próby zmanipulowania wybranej społeczności, która niejako z góry skazana jest na niebyt. Ulubiona sentencja jednej z sekt spod znaku New Age, która zalewa właśnie Dolny Śląsk   mówi o tym, że „ Przypadki nie istnieją”. O ile samą sektę należy ubezwłasnowolnić i zdusić w zarodku, tak wspomniana sentencja być może „pięknie” wpisze się w krajobraz naszej lokalnej społeczności w odniesieniu do urzędniczych postępowań, które dokonują się właśnie na naszych oczach.

Broń Boże nie mam zamiaru oskarżać któregokolwiek z tucholskich urzędników o to, że ma jakieś koneksje ze wspomnianą sektą. Gdyby tak się zdarzyło, ktoś taki skazany zostałby na dożywotnią banicję.

Czy jednak o przypadkowości możemy mówić wobec faktów, które już umknęły przeciętnemu czytelnikowi naszej witryny? Zbyt zawiłe? Spokojnie, powoli wszystko się wyjaśni, póki, co zacznijmy od samego początku…

Mamy obecnie do czynienia z niezwykłą zbieżnością dat bardzo ważnych wydarzeń dla miasta. Dokładnie 20 września 2013 roku odbędą się dwie sesje: Rady Powiatu Tucholskiego i Rady Miasta. Zupełnie sensownym jest pytanie skąd ten pomysł i czy jest to efekt „cichego porozumienia” pomiędzy urzędnikami, czy też zwykłym przypadkiem? Zaraz, skoro ustaliliśmy, że przypadków nie ma…

Czy mamy do czynienia z próba rozdrobnienia mediów, które musza dokonać zmian planów na najbliższy tydzień i oddelegować na spotkania dodatkowych reporterów? Oczywiście, ktoś powie, że to ich sprawa, a nawet obowiązek, jednak podobna sytuacja zdaje się jeszcze się  chyba nie zdarzyła. Innymi słowy mówiąc, dwudziesty dzień września bieżącego roku jest tym, kiedy odbędą się jednocześnie aż dwie sesje i to w tym samym czasie! Przypadek? Raz jeszcze powtarzam, w tej materii takowych nie ma i nigdy nie będzie.

Zastanówmy się nad tym, skoro zbieżność dat obu sesji jest już faktem, to co jest ich powodem, a może to sprytny wybieg urzędników, którzy znowu chcą coś przykryć woalem rutyny, która dla przeciętnego odbiorcy /  mieszkańca jest szczytem nudy? Za tę ignorancję zdecydowanie ktoś zapłaci, urzędnik? Nie liczyłbym na to…

Przyjrzyjmy się tematom, które rozważane będą na sesjach obu rad i poszukajmy wspólnych mianowników.

 

Rada Powiatu

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXIX  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2013
 7. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Składanie zapytań i interpelacji.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2013 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2013 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2013r.
 12. Informacja o działalności Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 104/IV4.1/2013 Rozwój Infrastruktury ICT” z 4 Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia Powiatu Tucholskiego z Gminą Kęsowo na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza – Drożdzienica. Etap II” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi Lińsk-Rosochatka dł. 2+408 km” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Cekcyn o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 010327C Łosiny – Kowalskie Błota w gminie Cekcyn” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Gostycyn o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego ul. Okrężnej w Gostycynie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024 .
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Gospodarstwo Rybackie sp. z o. o. w Charzykowach.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2013.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 25. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Zamknięcie sesji.

 

Materiał informacyjny (2406kB) 

 

Pozornie wszystko jest w najlepszym porządku, chociaż nasze zdumienie budzą informacje zawarte od punktu 16 do 19-stego. Tym jednak zajmiemy się w najbliższym czasie.

Prześledźmy teraz porządek obrad, który przygotowała Rada Miasta.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXI i XXXII sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Stan bezpieczeństwa w Gminie Tuchola :

–        informacja Prokuratora Rejonowego

–        informacja Komendanta Powiatowego Policji

–        sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Monitoring wizyjny miasta”

–        informacja Komendanta PSP

–        informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej

–        informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

–        informacja Szpitala Tucholskiego

–        informacja Lekarza Rodzinnego

–        informacja MCL

9.Informacja o realizacji budżetu Gminy Tuchola za I półrocze 2013 r. [materiał odrębny]

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2013r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2013-2022.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Tuchola w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II obejmujący część obrębu  ewidencyjnego Tuchola.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchola.

15.  Wolne wnioski.

16.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.

17.  Sprawy bieżące.

18.  Zakończenie.

Czy już dostrzegłeś Drogi Czytelniku to, co oczywiste? Jeszcze nie? Dobrze, zróbmy to wspólnie. Pośród wielu punktów na uwagę, zwłaszcza naszą, zasługuje ten, gdzie miejscowy komendant policji będzie tłumaczył się ze swoich prac, zapewne tutaj poproszę o głos w dyskusji, podczas obrad Wysokiej Rady w kwestiach oczywistych, o których nasz portal „trąbi”od lat. Konfrontacja jest nieunikniona.

To jednak drobiazg przy informacji mieszczącej się w punkcie 12 obradów, a który informuje o podjęciu uchwały w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Tuchola w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego.

Zaraz, czy oznacza to, ze gmina udzieli jakiegoś wsparcia jednostce, która od lat źle zarządzana, niszcząca każdy budżet, biorąca pożyczki w kwotach, które przyprawiają o zawrót głowy otrzyma wsparcie… Miasta?!!!

Nie Drodzy Państwo, to nie jest informacja, która świetnie sprawdziłaby się w prima aprilis, mamy do czynienia z faktem. Skoro już go ustalono (serdecznie dziękuję i pozdrawiam redakcję, która ten fakt ogłosiła, jako pierwsza), to poszukajmy kolejnych informacji, które naświetliłyby tę przedziwną sytuację. Poszukajmy informacji BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ, zakładając z góry, że nie jest to łatwe dla przeciętnego Kowalskiego, mieszkającego w tym powiecie w którym dostęp do Internetu jest ciągle wydarzeniem życia, pomimo wielu prób walki z „odrzuceniem cyfrowym”, cokolwiek to znaczy.

 

Rada Miejska

 

uchwala, co następuje:

61

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiego w kwocie 27.000 zł w formie

dotacji celowej oraz pomocy rzeczowej w formie zakupionego polbruku o łącznej

wartości 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie budowy chodników i

poboczy przy ciągach dróg powiatowych w miejscowości Słupy i Bladowo.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej, przeznaczenie i

zasady rozliczenia środków określone zostaną w odrębnej umowie zawartej pomiędzy

Powiatem Tucholskim a Gminą Tuchola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Tucholi

 

Uzasadnienie

 

Wykonywanie zadań własnych gminy może być realizowane przez inne jednostki samorządu

terytorialnego po podjęciu stosownej uchwały określającej cel oraz wysokość wsparcia.

Mając na uwadze chęć realizacji przez Powiat Tucholski zadań w zakresie budowy

chodników przy drogach powiatowych proponujemy na powyższy cel w bieżącym roku

przekazać środki finansowe w wysokości 27.000 zł (zabezpieczenie środków w budżecie w

poz. 600/60014/2710) oraz zakupiony polbruk przez sołectwo Bladowo w kwocie 7.000 zł.

Wzorem ubiegłych lat proponuje się podjęcie stosownej uchwały dającej Burmistrzowi

umocowanie do podpisania stosownego porozumienia uszczegóławiającego przedmiot

zadania, na które zostaną przekazaną środki, sposób ich wykorzystania i rozliczenia.

W roku bieżącym w ramach przekazanego dofinansowania planuje się wykonać chodnik w

miejscowości Bladowo i Słupy.

 

Burmistrz Tucholi

 

 

„Tu- chola” Panie Burmistrzu!

 

Nie ukrywam, ze mam wiele szacunku dla dwóch głównych postaci w mieście, które dokonują swoistych cudów, aby przetrwać, chociaż gmina radzi sobie z problemami dnia codziennego zdecydowanie lepiej, by nie popaść w wazeliniarstwo – bardzo dobrze. Jednak mamy tutaj do czynienia z czymś zastanawiającym!

Jeszcze rok temu wyrażałem oburzenie, że dwie współistniejące jednostki, wzorem chojnickim powinny się wspierać, mając na celu wspólne dobro. Dzisiaj wszystko się zmieniło po wnikliwej analizie bilansu społecznych strat i korzyści w które popadł zadłużony po czubek głowy powiat tucholski. Wedle bezwzględnych praw rynku w podobnych kwestiach, obie jednostki traktować należy jak odrębne biznesy, którymi zarządzać muszą ludzie biegli w prawie, również administracyjnym z nieprawdopodobnym wręcz instynktem biznesowym. Bycie burmistrzem, czy starostą nie oznacza tego, że ci ludzie muszą się na wszystkim znać, od tego mają przecież doradców, osoby, które powinny być biegłe w trudnej sztuce zarządzania. Czy tak jest? W przypadku gminy tak jest, a w drugim? Na to pytanie wielu już odpowiedziało aż do chwili, gdy urodził się pomysł, aby odwołać władze powiatu.

Osobiście byłem temu przeciwny, wychodząc z założenia, ze „to toksyczne piwo wypić musi ten, który zdecydował sięgnąć schedy po porzednikach i do ogólnej tragedii dołożył swoje trzy grosze”. Jednak wedle wszelkich prawideł ekonomii, powiatem tucholskim i to od dawna zawiadywać powinien zarząd komisaryczny!

Skoro wiemy, że długi powiatu nie wzięły się z kosmosu, a ludzie, którzy „ciągną wózek” obciążeń finansowych takich, czy siakich, mają również swoje mnie lub bardziej niepoważne racje, to jaki istnieje powód tego, że z budżetu gminy mają otrzymać dodatkowe, kolejne już wsparcie dla inwestycji przytoczonej w punkcie dwunastym porządku obrad Rady tego dręczonego niepowodzeniami miasta?

27 tysiecy złotówek z naszych podatków świetnie sprawdziłyby się w przypadku dziesięciu rodzin żyjących na granicy nie ubóstwa, a pójścia na żebry, które odwiedziłem raptem tydzień temu. Tym ludziom taki budżet starczyłby na przeżycie około 2 do 3 miesięcy! Niemożliwe? Uczyć się nam od nich gospodarności!

Oczywiście, ten urzędniczy medal ma i drugą stronę, a tę stanowi pilna potrzeba mieszkańców uroczych miejscowości Bladowo i Słupy. Jednak czym się różnią potrzeby wspomnianych od np. potrzeb mieszkańców Stobna, którzy wobec faktu braku chodników, ryzykują potrącenie przez pojazdy każdego dnia, każdej godziny, minuty, sekundy? Niczym, wszystkie strony powinny zostać zaspokojone, niestety, poszczególne budżety mają to do siebie, że nie są z… gumy.

Może warto zastosować zdobycz Darwina w kwestii kur? O czy mowa? O tzw. „porządku dziobania”, w efekcie całe stado naje się do syta.

W demokratycznym kraju, mieście posiadającym samorządy, podobne praktyki nie powinny mieć miejsca, a podejmowanie podobnych uchwał na kilka miesięcy przed wyborami wydaje się być politycznym i urzędniczym samobójstwem. Czego potrzeba? „Złotego środka”, a tym z pewnością nie jest kolejne dokarmianie bankruta, którego w żaden sposób nie stać na organizowanie festynów, spotkań i wszystkiego, co wiąże się z próbą zaistnienia w tej niewielkiej społeczności.

Czego Ono oczekuje? Zaciśnięcia pasów, konkretnie rezygnacji z bardzo wysokich uposażeń urzędników nie mających pojęcia o rządzeniu, a które dzisiaj są zwyczajną niesprawiedliwością, gdzie przeciętne uposażenie tucholanina jest na poziomie 800 złotych (informacja na podstawie ofert pracy z miejscowego PUP, który takie propozycje śmie umieszczać w swojej witrynie) lub zerowym, wobec braku rynku pracy, co też jest winą kolejnych ekip, niszczących to urocze miasteczko.

Warto dokonać bilansu zysków i strat, czy warto dokładać do finansowego trupa, czy też poszukać sensownej, choć trudnej drogi wyjścia z podobnej kompromitacji, bo bez wątpienia taka nastąpi i to już w najbliższy piątek. Interesująca już tylko pozostaje kwestia ilości uniesionych rąk, podczas głosowania, co skrzętnie utrwalimy w naszych relacjach.

To mogę obiecać.

 

SONY DSCMariusz R.Fryckowski

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook