29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Unikamy opłat za śmieci? Zabrakło 121.882,35 złotych

6 min read

6 września 2019 roku została znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znowelizowana ustawa wprowadziła szereg zmian i nałożyła nowe obowiązki na Burmistrza i właścicieli nieruchomości.

Najważniejsze z nich to:

• obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości,
• podział odpadów komunalnych na 5 frakcji (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, niesegregowane (zmieszane) odpady,
• zwolnienie z części opłaty właścicieli domów jednorodzinnych za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości,
• sposób rozliczania z firmą odbierającą odpady komunalne (system ryczałtowy został zastąpiony rozliczeniem tonażowym poszczególnych frakcji odpadów),
• zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych,
• utworzenie wyodrębnionego rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31.12.2020 r., w systemie, zarejestrowanych było 3743 nieruchomości. Liczba osób wskazanych w deklaracjach wynosiła 17537. Z kolei liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Tuchola wynosiła 19215.

Różnica między ilością osób wskazanych w deklaracji, a liczbą osób zameldowanych, według właścicieli składających deklaracji wynikała z:

– przebywaniem dzieci w internatach, akademikach,
– studia i praca w innym mieście,
– praca domowników poza granicami kraju,
– przeprowadzki poza teren gminy,

Najwięcej trudności sprawia weryfikacja liczby osób ujętych w deklaracjach. W przypadku odpisów nie zawsze właściciele nieruchomości są chętni do podania nowych adresów przebywania osób, których ta zmiana dotyczyła. Najtrudniejsze jest również ustalenie liczby osób zamieszkujących w dużych wspólnotach lub spółdzielniach mieszkaniowych, którzy składają deklaracje bezpośrednio do swojego zarządcy bez podania przyczyn odpisu tych osób.

1. Obowiązek segregacji odpadów.
Od 1 kwietnia 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Tuchola są zobowiązani zbierać wszystkie odpady komunalne w sposób selektywny.

2. Nowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rada Miejska w Tucholi uchwałą Nr XVIII/132/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. określiła od 1 kwietnia 2020 r. nową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18 zł miesięcznie od osoby. Ponadto Rada Miejska w Tucholi określiła stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowane odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 54 zł od osoby (trójkrotność stawki opłaty podstawowej).
Do 31 marca 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 13 zł od osoby w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny i 26 zł od osoby w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany.

3. Ulga w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym w domach jednorodzinnych.
Rada Miejska w Tucholi, w drodze uchwały Nr XIX/135/20 z dnia 28 lutego 2020 r. ustaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, w wysokości 0,50 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

4. Brak możliwości ryczałtowego rozliczania firmy odbierającej odpady komunalne.
Od 1 kwietnia 2020 roku zmienił się sposób rozliczania z firmą odbierającą odpady komunalne na terenie Gminy Tuchola. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów stanowi stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.
W pierwszym kwartale 2020 roku obowiązywał system ryczałtowy.

5. Częstotliwość odbierania odpadów.
Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym, że w okresie od 1 kwietnia do 31 października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Częstotliwość wywozu odpadów jest jednakowa na terenie całej gminy (brak podziału na obszar miejski i wiejski).

6. Terminy składania deklaracji.
Właściciel nieruchomości pierwszą deklarację jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą za okres wsteczny tylko i wyłącznie w związku ze śmiercią mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

7. Odpady przyjmowane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można dostarczyć odpady selektywnie zebrane, takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady, popiół, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, oleje i świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – nie więcej 0,5 tony na gospodarstwo domowe na rok (tylko i wyłącznie te odpady, które powstały w wyniku drobnych prac remontowych niewymagających zezwoleń), zużyte opony- do 8 sztuk rocznie (z wyłączeniem opon rolniczych i pojazdów ciężarowych), odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, tekstyliów i odzieży.

8. Ilości zebranych odpadów komunalnych w PSZOK-u w Bladowie za rok 2020.
Punkt położony jest na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Bladowie i czynny jest w godzinach: poniedziałek-piątek 7:00-16:00, sobota 7:00-14:00. Obsługę zapewnia Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi. Miesięczny koszt kompleksowej obsługi wynosił 3240 zł brutto/miesięcznie, roczny koszt obsługi wyniósł 38.800,00 zł.
Masa wszystkich odpadów zebranych w PSZOK-u wynosiła 408,428 Mg, z czego masa zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosiła 126,34 Mg.

9. Finanse
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system powinien się bilansować, a w przypadku powstania „nadwyżki” w budżecie należy ją zagospodarować tylko i wyłącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu.

Ustawa precyzuje, że są to koszty:

– odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
– tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
– obsługi administracyjnej systemu;
– edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Nadwyżka finansowa z roku 2019 wynosiła 290.660,00 zł. Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2020 r. wyniósł 3.594.626,00 zł, odpis 122.050,00 zł. Saldo zaległości z 31.12.2019 r. stanowiło kwotę 78.948,63 zł. Łącznie stanowi to kwotę 3.551.524,63 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego wpłacono 3.468.525,26 zł (wpłaty bieżące 3.422.613,96 zł, wpłaty zaległe 35.088,34 zł, odsetki 1.822,14 zł, koszty 9.000,82 zł). Zwroty stanowiły 3.694,50 zł. Zaległość na koniec roku sprawozdawczego wynosi 118.814,84 zł, natomiast nadpłata 28.812,36 zł.

Na powyższą zaległość 118.814,84 zł składają się:
– zaległość za lata poprzednie – 43.635,79 zł
– zaległość bieżąca – 75.179,05 zł

Do końca okresu sprawozdawczego uległa przedawnieniu należność w kwocie 251,50 zł, natomiast umorzono należność w kwocie 200,00 zł.
Od początku roku w celu wyegzekwowania należności wysłano 1.016 upomnień na łączną kwotę 187.301,54 zł. Skierowano do ściągnięcia przymusowego wskutek wystawionych egzekucyjnych tytułów wykonawczych w przypadku 301 spraw na łączną kwotę 48.743,80 zł.
Wskutek podjętych czynności egzekucyjnych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ściągnięto 24.180,75 zł.
Wpływy z najmu i dzierżawy składowiska odpadów komunalnych w Bladowie zaplanowane zostały na rok 2020 w wysokości 1.900 zł, wykonane zostały w 2020 r. w kwocie 1.868,40 zł.
Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniosły 3.877.422,19 zł,

Środki powyższe dotyczyły:
– wynagrodzenia osobowe – 100.237,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia – 7.324,16 zł
– inkaso – 17.886,00 zł
– Bhp – 127,92 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne – 22.807,19 zł
– składki na fundusz pracy – 2.964,71 zł
– wynagrodzenia bezosobowe – 16.054,50 zł
– odpisu na ZFŚS, – 3.100,52 zł
– zakupów materiałów i wyposażenia – 2.251,88 zł
– rozmowy telefoniczne – 131,20 zł
– opłaty komornicze – 1.123,98 zł
– szkolenia pracowników – 1.606,00zł
– zakup usług – 3.701.807,13 zł.
W 2020 roku po raz pierwszy otrzymane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczyły na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zabrakło 121.882,35 zł.


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook