16 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Wójt Cekcyna szuka pracownika

2 min read

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego na obiektach sportowych w Cekcynie.


I. Podstawowe zadania pracownika gospodarczego na obiektach sportowych w Cekcynie:
–  Nadzór nad właściwą eksploatacją hali widowiskowo – sportowej, boiska sportowego i boiska „Orlik”
–  Utrzymanie porządku na hali widowiskowo – sportowej, boisku sportowym i boisku „Orlik” i terenu wokół ww. obiektów: koszenie trawy,podlewanie, odśnieżanie, malowanie linii na boisku.
–  Prowadzenie stałej i systematycznej kontroli stanu technicznego ww. obiektów sportowych
– Współpraca z nauczycielami oraz organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi
w zakresie organizacji imprez sportowych na  ww. obiektach
II. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
– pełny wymiar czasu pracy
– godziny czasu pracy: w ramach harmonogramu wg równoważonego czasu pracy
– miejsce pracy:  hala widowiskowo – sportowa , boisko sportowe i boisko „Orlik” w Cekcynie
– praca: fizyczna, na maszynach
III. Wymagania niezbędne dla kandydata na pracownika gospodarczego na obiektach sportowych w Cekcynie:
– obywatelstwo polskie,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
– wykształcenie minimum zawodowe
IV. Wymagania dodatkowe:
– uprawnienia trenerskie lub instruktorskie
– uprawnienia ratownika wodnego
– kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny i życiorys  (CV) z klauzulą w następującym brzmieniu: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Gmina Cekcyn z siedzibą w Cekcynie, ul. Szkolna 2, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika gospodarczego na obiektach sportowych w Cekcynie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Data i podpis ………………………………..”.
2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3.  Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni  praw publicznych.
4.  Pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Kserokopie dodatkowych zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 10.00 – w sekretariacie  Urzędu Gminy w Cekcynie –pokój nr 24, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona  5 lipca 2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Cekcynie.


BiP Cekcyn

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook