24 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XV sesja Rady Powiatu Tucholskiego

3 min read

XV sesja Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 21.12.2015 r w poniedziałek.

 XV sesja Rady Powiatu Tucholskiego,  odbędzie się 21 grudnia 2015 r.(poniedziałek) o godz. 9:00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XIV  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024
 8. Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 r.
 •  przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki,
 • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.

9. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2016.

10. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Powiatu Tucholskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ,,Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie tucholskim na lata 2015 – 2021’’.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tucholskiego do realizacji projektu pn. „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX w.), prace konserwatorsko – restauratorskie – V etap”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Powiat Tucholski Projektu pn. „Szkoła inkubatorem nowoczesności – Absolwent kluczowym partnerem rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Poddziałanie: Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji operacji pn. „Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwce- Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kamionka” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
21. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski działki nr 136/1, obręb Mała Klonia, gm. Gostycyn, pod drogę powiatową nr 1043C.
22. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Zamknięcie sesji.
—-
______________________
BiP starostwa

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook