2 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XVIII Sesja Rady Gminy Gostycyn już za nami

2 min read

23 kwietnia 2020 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Gostycyn po raz pierwszy w zdalnym trybie obradowania.

Na sesji radni przyjęli następujące informacje i sprawozdania:

 • –  z działalności i funkcjonowania instytucji kultury na terenie gminy Gostycyn w 2019 r.,
 • – z pracy asystenta rodziny,
 • – z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie za 2019 r.,
 • – z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Gostycyn w 2019 r.,
 • – z działalności Komisji Rady Gminy Gostycyn za 2019 rok,
 • – ocenę zasobów pomocy społecznej,
 • – plany pracy komisji Rady Gminy na 2020 rok.

 

Rada Gminy podjęła 15 następujących uchwał:

 • 1)  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
 • 2) w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie z siedzibą w Wielkim Mędromierzu,
 • 3)  w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych  przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe,
 • 4) w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gostycyn  do organu regulacyjnego,
 • 5) w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gostycyn w 2020 roku”,
 • 6) w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2020 wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych nad jeziorem Środkowym w Gostycynie (gm. Gostycyn) oraz określenia sezonu kąpielowego na wydzielonym obszarze,
 • 7) w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym,
 • 8) w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Dzieci Drzewa Życia w obrębie geodezyjnym Gostycyn w gminie Gostycyn,
 • 9) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kamienica w obrębie geodezyjnym Gostycyn w gminie Gostycyn,
 • 10) w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
 • 11) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach  prowadzonych przez Gminę Gostycyn,
 • 12) w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych,
 • 13) w sprawie przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • 14) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2020 r.,
 • 15) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn.

(red.)

Wprowadził gostycyn.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook