28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXXI sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

26 lutego 2021 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Tucholi – w trybie hybrydowym.

Początek sesji o godz. 900

 Porządek obrad:

 •  1. Otwarcie sesji.
 •  2. Stwierdzenie quorum.
 •  3. Wybór sekretarza  sesji.
 •  4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 •  5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 •  6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 •  7. Składanie interpelacji i zapytań.
 •  8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Tuchola za 2020 rok”.
 •  9. Informacja o realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2020.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość, kryteria i tryb  przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – Stop segregacji sanitarnej dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania wszystkich przez władze publiczne.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uzupełnienia do petycji-listu otwartego pt.: „List otwarty dla Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce – Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXIX/199/20 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Tuchola na 2022 rok.
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 1628/1 położonej przy ul. Plaskosz w Tucholi.
 • 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok.
 • 20. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 • 21. Zakończenie.
Mat. sesyjne

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook