4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

ŚLIWICE. Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy. Brak materiałów sesyjnych!

2 min read

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Porządek obrad:

1.Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Sprawozdanie z realizacji uchwał.

6.Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań wykonywanych w okresie między sesjami.

7.Odpowiedzi Wójta na interpelacje składane przez radnych na obradach poprzedniej sesji Rady Gminy.

8.Realizacja planu pracy Rady Gminy Śliwice:

a) ochrona zdrowia-funkcjonowanie SP ZOZ w 2016 r., stan zdrowia mieszkańców gminy, proponowane działania na 2017 rok,

b) bezpieczeństwo publiczne – sytuacja obecna oraz ocena zagrożeń,

c) funkcjonowanie pomocy społecznej.

9. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy w okresie między sesjami.

10.Wnioski i interpelacje składane przez radnych.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) aktualizacji podziału gminy Śliwice na stałe obwody głosowania,

b) aktualizacji podziału gminy Śliwice na okręgi wyborcze,

c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

e) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śliwice w 2017 roku,

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu,

g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku kredytowym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej do Linówka”, „ Przebudowa drogi gminnej do m. Kamionka” i „ Przebudowa drogi gminnej w Lubocieniu”,

h) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku kredytowym na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2017 rok,

j) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

k) określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śliwice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania,

l) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice i dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów,

m) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

n) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Uwaga! Biuletyn Informacji Publicznej milczy w kwestii materiałów sesyjnych. Być może to tylko niedopatrzenie administratora. Spore uchybienie.
Materiały sesyjny


sliwice.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook