5 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej powiatu skutecznie utrudni twoją inwestycję

2 min read

Podstawę prawną działalności Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stanowią:

1.       Ustawa z dnia 17. maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.),
2.       Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2. kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 455).


Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej powołany jest zarządzeniem Starosty Tucholskiego.
Uzgodnień dokumentacji projektowej dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu przedkładany do uzgodnienia winien być sporządzony na aktualnej mapie, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21. lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez Starostę Tucholskiego oraz położenie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
Zespół obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu tucholskiego.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi w środy w odstępie 2‑tygodniowym.
Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.
Uzgodnieniu podlegają projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu, które zostały opracowane na aktualnych i zaewidencjonowanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tucholi podkładach geodezyjnych.

Podkład geodezyjny stanowią:

–          mapa zasadnicza w skalach 1:500, 1:1000,
–          mapy jednostkowe sytuacyjno – wysokościowe w skalach 1:500, 1:1000 będące w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tucholi.

Do wniosku o uzgodnienie należy dołączyć:

–          3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
–          decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przez właściwego wójta gminy, burmistrza,
–          warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
–          niezbędne uzgodnienia innych jednostek i instytucji – do wglądu,
–          orientacje położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata,
–          w przypadku sporządzenia projektu na komputerowym nośniku informacji do wniosku dołącza się także wydruk projektu i mapy

Uzgodnienie Zespołu wdrażane jest w formie opinii wydanej z upoważnienia Starosty przez Przewodniczącego Zespołu i stanowi część składową dokumentów wymaganych do ubiegania się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
W przypadkach spornych co do trybu uzgadniania dokumentacji projektowej Przewodniczący Zespołu uprawniony jest do podejmowania w tym zakresie decyzji ostatecznych.

Wniosek do pobrania:

Wniosek o wydanie opinii ZUDP (166kB) 

______________________

(red.)

Na podstawie http://bippowiat.tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook