Praca w tucholskim magistracie!

Estimated read time 2 min read

Jeżeli ktoś szuka „roboty” w charakterze urzędnika, to jest okazja!

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością inspektora do spraw utrzymania czystości i zieleni oraz ochrony zwierząt w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tucholi jest konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo.

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Niekaralność za przestępstwa umyślne i stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na
w/w stanowisku,
4. Wykształcenie wyższe,
5. Znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska, ustaw: prawo ochrony środowiska,
o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o samorządzie gminnym.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo, pełny etat (8 godzin).

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;
2. CV wraz z przebiegiem pracy zawodowej;
3. Kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;
5. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. Pisemne oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie:

w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Tucholi,

pl. Zamkowy 1

89-500 Tuchola

lub przesyłając pocztą pod wskazany adres w terminie do 12 czerwca 2023 r. do godz. 15:30.

Prosimy o naniesienie dodatkowej adnotacji na kopercie:
„Kandydat do pracy na stanowisko do spraw utrzymania czystości i zieleni oraz ochrony zwierząt w Wydziale Ochrony Środowiska – umowa na zastępstwo”.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.
Szczegółowy zakres obowiązków i niezbędne dokumenty są na stronie BIP.


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza