XIV Bieg Św. Huberta

Estimated read time 10 min read

Zapisz się na XIV Bieg Św. Huberta

Regulamin XIV Biegu Św. Huberta w Tucholi

W ramach XIV Biegu św. Huberta odbędą się:

X Mistrzostwa Polski Myśliwych na 15 km i  Nordic Walking na 10 km

VII  Mistrzostwa Polski Leśników w biegu na 15 km

XIV Nordic Walking na 10 km

 

MIEJSCE Tuchola – Woziwoda – Gołąbek.

DATA:           28.10.2023 r.

DYSTANS : 

15 km – XIV Bieg św. Huberta, IX Mistrzostwa Polski Myśliwych, VII Mistrzostwa Dian, VII Mistrzostwa Polski Leśników.

10 km – XIV Nordic Walking, IX Mistrzostwa Myśliwych w Nordic Walking.

TRASA:

 • nawierzchnia 11 km leśne drogi utwardzone, 3 km nawierzchnia asfaltowa, 1 km nawierzchnia polbrukowa,
 • oznaczenie trasy co 1 km.

 

PATRONAT HONOROWY:

Senator RP, Andrzej Kobiak,

Dyrektor RDLP w Toruniu, Jarosław Molendowski,

Burmistrz Tucholi, Tadeusz Kowalski.

 

PATRONAT I OPIEKA MEDIALNA: 

Portal Internetowy: Maratony Polskie, Tygodnik Tucholski, „Nemrod” kwartalnik w Bydgoszczy i Toruniu.

CEL ZAWODÓW: 

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako najprostszej i najzdrowszej formy ruchu,
 • promocja i propagowanie walorów sportowo – rekreacyjnych i turystyczno – krajoznawczych Tucholi oraz Borów Tucholskich,
 • integracja sympatyków i pasjonatów uprawiających biegi,
 • popularyzacja tradycji, leśnictwa, kultury łowieckiej i ochrony środowiska.

 

ORGANIZATOR : 

MLKS „Tucholanka” Tuchola,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY i PARTNERZY : 

Gmina Tuchola,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwa Tuchola i Woziwoda,

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi,

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Do startu w zawodach dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy do dnia 10.2023 r. ukończyli 16– ty rok życia, posiadają aktualne badanie lekarskie lub po podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich i starcie w XIV Biegu św. Huberta na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Nie zapewnia się uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci i szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 1. Wszyscy uczestnicy startujący w tym biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów – 10. ( w godz. 30 – 10 30). Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną.
 2. W kategorii: Mistrzostwa Polski Myśliwych, zawodnicy weryfikują się dodatkowo przez okazanie legitymacji PZŁ. Wszyscy startujący w tej kategorii proszeni są o wysłanie swoich danych zgłoszeniowych wraz z numerem legitymacji PZŁ, również na adres mailowy do kol. Eugeniusza Trzcińskiego: eugeniusz.trzcinski@gmail.com nr tel. 796 414 843.
 1. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Bieg odbędzie się przy ruchu ograniczonym, uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących
 3. Obowiązuje całkowity zakaz startowania w biegu / marszu ze zwierzętami.

 

ZGŁOSZENIA:

 1. Biuro Organizacyjne XIV Biegu św. Huberta znajduje się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tucholi, 89-500 Tuchola Warszawska 17. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, tel./fax: 52 3345511 mail: hala@osirtuchola.pl .
 2. Zgłoszenia przyjmowane są: przez internet na stronie: maratonypolskie.pl do dnia 26 października 2023 r.
 3. W kategorii: Mistrzostwa Leśników startować mogą pracownicy Lasów Państwowych, studenci Wydziałów Leśnych oraz uczniowie Techników Leśnych dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska. Pracownicy Lasów Państwowych celem weryfikacji proszeni są o wysłanie swoich danych zgłoszeniowych również na adres mailowy: hala@osirtuchola.pl z podaniem nazwy i adresu jednostki zatrudnienia. Studenci Wydziałów Leśnych i uczniowie Techników Leśnych weryfikowani będą w dniu zawodów, po okazaniu legitymacji. Myśliwi i leśnicy w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, zaznaczają również start w swoich kategoriach.
 4. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer.
 5. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób – XIV Bieg św. Huberta, 50 osób – Nordic Walking, listy startowe zostają zamknięte.
 6. XIV Bieg św. Huberta – opłaty startowe:
  • 70 zł wpłaty do 26 października 2023
  • wpłaty w dniu zawodów – 100 zł (w przypadku nie wyczerpania limitów). O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonana jest wpłata, a nie dzień zapisania się do biegu. Zwolnieni z opłat są zawodnicy powyżej 70 roku życia oraz wszyscy, którzy uczestniczyli i sklasyfikowani zostali we wszystkich dotychczasowych edycjach Biegu św. Huberta. Lista osób dostępna jest na stronie internetowej organizatora: www.osirtuchola.pl
  • W dniu biegu, tj. 28.10.2023 r. opłatę startową będzie można uiścić w Biurze Zawodów, pod warunkiem niewyczerpania limitu zgłoszonych zawodników.
 7. XIV  Nordic Walking – opłata startowa – 60 zł musi znaleźć się na koncie organizatora do 26 października 2023.
 8. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega
 9. Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw.
 10. Opłatę można uiścić elektronicznie za pomocą formularza płatności lub na konto MLKS  Tucholanka” Bank Spółdzielczy w Tucholi, nr konta 07 8174 0004 0000 1111 2000 0001 z dopiskiem „wpisowe za udział w biegu” lub „wpisowe za udział w rajdzie”.
 11. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów zwrotnych.

 

KLASYFIKACJE – BIEG:

Mężczyźni :                          Kobiety:

M – 16 – 29 lat                       K – 16 – 29 lat

M – 30 – 39 lat                       K – 30 – 39 la

M – 40 – 49 lat                       K – 40 – 49 lat

M – 50 – 59 lat                       K – 50 i powyżej

M – 60 – 69 lat

M– 70 i powyżej

 

NAGRODY: 

 1. Puchary i nagrody finansowe w kategorii generalnej biegu, ( – 1 miejsce – 1.000 zł 2 miejsce – 700 zł  3 miejsce – 500 zł, – 1 miejsce 800, 2 miejsce – 600 zł, 3 miejsce 400 zł ).
 2. W kategoriach wiekowych, za miejsca I – III zawodnicy otrzymują pamiątkowe
 3. Puchary w biegu dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników z
 4. Kategoria Myśliwi: nagrody w kategorii ogólnej myśliwych, w biegu na 15 km i Nordic. walking nagrody dla trzech najlepszych Dian
 5. Kategoria Leśnicy: puchary i nagrody za I – III miejsce w kategorii Mistrzostwa Leśników.
 6. Nordic Walking: puchary za zajęcie I – III miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn. W Nordic Walking nie przewiduje się kategorii
 7. Nordic Walking: Puchary za I – III miejsce w kategorii myśliwych
 8. Wszyscy zawodnicy którzy ukończą bieg oraz rajd zgodnie z regulaminem, otrzymają na mecie pamiątkowe medale oraz ciepły posiłek.
 9. Nagrody niespodzianki do rozlosowania wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg i rajd. Warunkiem udziału w losowaniu jest obecność zawodnika na hali podczas losowania, w przypadku wylosowania nagrody okazanie numeru startowego.

Uwaga: Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej open nie będą ujmowani do nagradzania w kategoriach wiekowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi ul. Warszawska 17 oraz MLKS Tucholanka, Tuchola ul. Warszawska 17.
 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorom jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z          przepisami zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez OSiR w Tucholi i MLKS Tucholanka w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania
 4. Dane osobowe Pani/Pana w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, nr tel. będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w biegu i promocji tej imprezy przez Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika, wyrażona poprzez złożenie swojego podpisu pod niniejszą informacją.
 5. W materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez OSiR w Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenia danych zawodnika dla potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 6. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji
 1. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez zawodników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Dane te są szczególnie chronione zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia zawodnikom realizację uprawnień z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 1. Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu biegu będą znajdowały się w hali widowiskowo – sportowej w Tucholi, gdzie przyjmowane będą do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków wręczanych przez organizatora podczas Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 2. Natryski i toalety będą udostępnione na obiektach OSiR-u.
 3. Odjazd autokarów na start do biegu o godz. 11.00 natomiast do rajdu o godz. 10.30. Start ostry do biegu o godz. 12.00, na trasie Woziwoda – Gołąbek.
 4. Z autokarów zawodnicy wysiądą w odległości około 5 km od startu.
 5. Trasa przebiegać będzie szlakiem Brdy, traktami leśnymi po bardzo malowniczej okolicy nadleśnictw Tuchola i Woziwoda.
 6. Meta zawodów w hali widowiskowo – sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w w Tucholi
 7. Limit biegu 15 km – 2 godz.
 1. Limit Nordic Walking 10 km – 1:45 godz.
 2. Trasa oznaczona będzie co 1km.
 3. Na 5 i 11 km znajdować się będą punkty odżywcze.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 5. Zawodnicy biorący udział w XIV Biegu św. Huberta i XIV Rajdzie Nordic Walking wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

 

DYREKTOR BIEGU:

KIEROWNIK ds. ORGANIZACYJNYCH:

Janusz Zawadzinski                                                Dariusz Siciński

tel. 608 416 763                                                        tel. 508 072 444

e – mail osir.tuchola@op.pl                                    e – mail hala@osirtuchola.pl

 

 

 

PRZYJEŻDŻAJCIE! LAS WAS POWITA A LUDZIE UGOSZCZĄ!

 

PROGRAM MINUTOWY:

28 październik:

 

30 – 10 30 weryfikacja zawodników i zapisy do biegu, (rajd – weryfikacja do godz. 10 00 ),

10 30 – wyjazd zawodników do rajdu Nordic Walking z parkingu sprzed OSiR,

11 00 – wyjazd zawodników na start do biegu z parkingu sprzed OSiR,

11 00 – start XIV Rajdu Nordic Walking,

11 30 – 11 50 rozgrzewka przed biegiem,

12 00 – start ostry XIV Biegu św. Huberta,

ok. 12 45 – pierwszy zawodnik na mecie,

14 15 – ceremonia zakończenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Zmiany te nie będą dotyczyły czasu, miejsca oraz wysokości wpisowego.

Prezes

MLKS„Tucholanka”Tuchola 

       Janusz Zawadzinski

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza