0 2 min 2 lata

Ogłoszenie burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Po przeprowadzeniu naboru i oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) przyznaję dotacje na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. Na zadanie pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży”;
  2. Na zadanie pn. „Tworzenie warunków do spędzania wolnego czasu w sposób korzystny dla rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży z gminy Tuchola”.

Ochrony i promocji zdrowia:

  1. Na zadanie pn. „Partycypowanie w kosztach utrzymania obiektów organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony i promocji zdrowia”.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

  1. Na zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez terapię rodzinną”;
  2. Na zadanie pn. „Dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje, warsztaty, spotkania osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin”;
  3. Na zadanie pn. „Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży”;
  4. Na zadanie pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej”.

Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

  1. Na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalnych, festynów, biesiad, konkursów na rzecz mieszkańców wsi gminy Tuchola”.

(red.)

Tuchola.pl