XLV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 2 min read

29 kwietnia 2022 r.– piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz.900. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XLIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Omówienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2021 r. – odrębny materiał.

9. ODRĘBNY MATERIAŁ INFORMACYJNY:

  • Informacja o pracy Urzędu Pracy w Tucholi w roku 2021 wraz z informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu grudniu 2021 r. oraz miesiącu styczniu 2022 r.
  • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi za 2021 rok
  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola za 2021 rok”
  • Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu „Senior+” w Tucholi za 2021 rok
  • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w 2021 roku
  • Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi w 2021 roku

10. Podjęcie uchwały w  sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Tuchola w 2022 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sołectwu Stobno do zarządzania składnik mienia komunalnego.

12. Informacja o przeprowadzonych zamówieniach publicznych przez Gminę Tuchola w 2021 r.

13. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

14. Zakończenie.

Materiały sesyjne:

https://bip.tuchola.pl/api/files/30268

https://bip.tuchola.pl/api/files/30267


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza