Program „Mieszkanie dla absolwenta”

Estimated read time 3 min read

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta. W ramach programu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowane do kosztów najmu mieszkania w miejscu aktywności zawodowej.

Kto może uzyskać dofinansowanie:

 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu słuchu:
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • osoby, które nie mają możliwości znalezienia zatrudnienia w miejscu ich aktualnego zamieszkania i w tym celu poszukują lub podejmują zatrudnienie w innej miejscowości;

Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • koszty najmu mieszkania lub domu jednorodzinnego w miejscu aktywności zawodowej;
 • maksymalny czas, na który zawierana jest umowa to 3 lata;

Wysokość dofinansowania:

 • maksymalna wysokość dofinansowania uzależniona jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania, momentu złożenia wniosku oraz konieczności poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego (w przypadku mieszkania zlokalizowanego w Tucholi wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 1.787,00 zł dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz 1.317,00 zł dla pozostałych beneficjentów);
 • wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wskazana w umowie najmu z uwzględnieniem kwot wskazanych w ust. 1;
 • wysokość dofinansowania ma charakter degresywny, tj. zmniejsza się w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy, w pierwszym jest to 100% kosztów najmu, w drugim 70%, w trzecim 30%.

Pozostałe warunku udziału w programie:

 • wnioski składa się do samorządu powiatowego, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi wyłącznie poprzez platformę System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl/;
 • wnioski składa się do samorządu, gdzie aktualnie zamieszkuje wnioskodawca – w przypadku mieszkańców powiatu tucholskiego właściwą jednostką będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi;
 • wnioskodawca nie ma obowiązku wynajmu mieszkania/domu na terenie powiatu, który rozpatruje wniosek o dofinansowanie;
 • ostateczny termin na złożenie wniosku o dofinansowanie i zawarcie umowy z PCPR to 31.12.2023 r.;

Procedura składania i rozpatrywania wniosku:

 1. Wniosek składany jest za pośrednictwem systemu SOW.
 2. PCPR informuje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca ma 90 dni na przekazanie do PCPR umowy najmu.
 4. Po przedstawieniu w/w umów PCPR zawiera umowę z wnioskodawcą i przekazuje kwotę dofinansowania na rachunek bankowy wnioskodawcy do 10 dnia każdego miesiąca realizacji umowy..
 5. Umowa z PCPR obowiązuje przez okres otrzymywania dofinansowania i podlega kontroli.

 

Szczegółowe informacje dot. realizacji programu dostępne są stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: https://bit.ly/3SB9MZ5

W przypadku pytań prosimy o kontakt osobisty w siedzibie PCPR przy ul. Kościuszki 16 w Tucholi, telefoniczny pod nr. 52 559 0219 lub 52 559 2010, poprzez pocztę elektroniczną pcprtuchola.pfron@wp.pl.


(red.)

pcprtuchola.pl

Fot. PhotoMIX-Company / Pixabay

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza