0 3 min 1 rok

Informacja o zamiarze zakupu węgla

7 listopada 2022 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) gmina Tuchola informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy Tuchola.

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej gminy Tuchola lub w Urzędzie Miejskim w Tucholi, pl. Zamkowy 1, w biurach:

  • pokój 119, p. Dorota Wędzicka, tel. 52 3363430
  • pokój 103, p. Dorota Widzyńska, tel. 52 3363433.

Wniosek o zakup składa się:

  • w formie pisemnej na adres urzędu: Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

lub

  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym: Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Tuchola na platformie ePUAP: /41hs9riv64/skrytka

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Według ww. ustawy, do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Jednocześnie informujemy, że gmina może dokonać zakupu węgla na poziomie 1 500,00 zł brutto za tonę, a następnie sprzedać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę. Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego.

Wszelkie informacje dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane.


(red.)

tuchola.pl