LXI sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 2 min read

24 marca 2023 r. – piątek – odbędzie się LXI sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas LX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Stan bezpieczeństwa w Gminie Tuchola za 2022 rok – odrębny materiał

  • Informacja o wykonaniu zadań Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2022 roku.
  • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie tucholskim w roku 2022 – Komenda Powiatowa Policji w Tucholi.
  • Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Monitoring wizyjny miasta” w 2022 roku.
  • Analiza bezpieczeństwa pożarowego opracowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.
  • Informacja o stanie organizacyjnym i operacyjnym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tuchola.

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuchola na lata 2020-2023” za rok 2022.

10. Informacja o gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola i lokalami użytkowymi w 2022 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentantów Gminy Tuchola do Zgromadzenia „Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuchola w 2023 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchola.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola.

16. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

17. Zakończenie.

Materiały sesyjne:

https://bip.tuchola.pl/api/files/32286

https://bip.tuchola.pl/api/files/32287

https://bip.tuchola.pl/api/files/32288

https://bip.tuchola.pl/api/files/32289


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza