ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Estimated read time 2 min read

Ogłoszenie burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Po przeprowadzeniu naboru i oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) przyznano dotacje w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia

2. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

2. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

3. Wspierania i i upowszechniania kultury fizycznej

4. Kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


(red.)

UM Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza