OŚWIADCZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ŚRODOWISK LOGOPEDYCZNYCH

Estimated read time 4 min read

Logopedzi protestują przeciwko ustawie przyjętej przez obecny rząd i walczą o swoje prawa, dzisiaj ciąg dalszy tej historii.

OŚWIADCZENIE

OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA
ŚRODOWISK LOGOPEDYCZNYCH

 

 

Ogólnopolskie Porozumienie Środowisk Logopedycznych, zawiązane przez Polski Związek Logopedów, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Ogólnopolskie Porozumienie Środowisk Akademickich oraz Ogólnopolski Protest Logopedów oświadcza, że wszystkie ww. organizacje apelują  do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o wykreślenie zawodu logopedy z proced owanego projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, a następnie pilne rozpoczęcie prac nad ustawą o zawodzie logopedy.

Podczas prowadzonych w ostatnich tygodniach rozmów przekonywaliśmy Ministerstwo Zdrowia, że jedynie proponowane rozwiązanie, postulowane jednogłośnie przez OPL, OPŚA, PZL i PTL, daje gwarancję dalszego szerokiego systemowego dostępu dzieci i młodzieży do diagnozy oraz terapii logopedycznej we wszelkiego typu placówkach oraz utrzymania pełnych uprawnień zawodowych przez logopedów, którzy decydują się pracować w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub w trzecim sektorze i pełnią bardzo istotną rolę w zapewnianiu tego dostępu.

Interdyscyplinarny charakter zawodu logopedy umożliwia zaspokajanie wielorakich potrzeb różnych grup społecznych, a także właściwe dostosowywanie metodyki oraz form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjentów. Dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży, w tym tych z niepełnosprawnościami. Zmiany proponowane w ustawie zagrażają również dotychczasowemu systemowi kształcenia logopedów, wielokrotnie modernizowanemu w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Kształceni w jego ramach specjaliści są w pełni przygotowani do wykonywania zawodu zgodnie z najnowszymi standardami w zakresie diagnozowania, terapii i profilaktyki logopedycznej niezależnie od miejsca zatrudnienia (w placówkach oświatowych, służby zdrowia, instytucji kultury, w sektorze prywatnym) oraz potrafią dostosować się do zróżnicowanych potrzeb społecznych i rynku pracy.

Ponownie podkreślamy, że logopedzi diagnozują i prowadzą nie tylko terapię wad wymowy, lecz także opóźnionego rozwoju mowy czy zaburzeń komunikacji m.in. u dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu, dzieci z niepełnosprawnościami, zespołami genetycznymi. Obejmujemy opieką pacjentów na każdym etapie życia – od wcześniaków, wymagających karmienia sondą, po seniorów zmagających się z chorobami neurodegeneracyjnymi i skutkami udarów. Pracujemy m.in. w żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na oddziałach szpitalnych, w ośrodkach rehabilitacyjnych, w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS), w NGOsach i własnych gabinetach – wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni.

Chcemy zachować interdyscyplinarny charakter zawodu logopedy, gdyż to dzięki niemu jesteśmy w stanie skutecznie prowadzić diagnozy i terapie, a nasz praca efektywnie odpowiada na zmieniające się społeczne zapotrzebowanie.

Domagamy się zaprzestania prac nad udoskonalaniem rozwiązań, które godzą w tożsamość i deontologię naszego zawodu. Żądamy ochrony pełnego, nabytego wcześniej prawa wykonywania zawodu i posługiwania się tytułem dla wszystkich logopedów.

Apelujemy do decydentów o jak najszybszą realizację naszych postulatów, które są istotne nie tylko dla naszego środowiska zawodowego, lecz także ze względu na możliwość zapobiegnięcia istotnym, negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym, które niechybnie przyniosłaby regulacja zawodu logopedy w ustawie o niektórych zawodach medycznych.

Stanowczo sprzeciwiamy się próbom fragmentarycznej regulacji naszego zawodu, prowadzącym do niekorzystnych – zarówno z punktu widzenia dostępności terapii,  jak i mechanizmów rynkowych – podziałów. Solidarnie apelujemy o rozpoczęcie prac, a następnie jak najszybsze uchwalenie ustawy o zawodzie logopedy kompleksowo regulującej zasady kształcenia zawodowego, wykonywania zawodu i odpowiedzialności zawodowej. Pragniemy zaznaczyć, że postulat ten popiera jednogłośnie całe środowisko zawodowe logopedów.

 

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Logopedycznych:

Polski Związek Logopedów

Polskie Towarzystwo Logopedyczne

Ogólnopolskie Porozumienie Środowisk Akademickich

Ogólnopolski Protest Logopedów


(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza