LXII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 3 min read

28 kwietnia 2023 r. – piątek – odbędzie się LXII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.    

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas LXI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi dotycząca oceny bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tucholskiego w 2022 roku – osobny materiał (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska/Sesje Rady Miejskiej/Porządek obrad i materiały sesyjne).

9. Omówienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2022 r. – osobny materiał (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska/Sesje Rady Miejskiej/Porządek obrad i materiały sesyjne)

10. ODRĘBNY MATERIAŁ INFORMACYJNY:

  • Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi w roku 2022 wraz z informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie tucholskim i Gminie Tuchola w miesiącu grudniu 2022 r.
  • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi za 2022 rok.
  • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola za 2022 rok”.
  • Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu „Senior+” w Tucholi za 2022 rok.
  • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi w 2022 roku.
  • Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi w 2022 roku.

11. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Tuchola za 2022 rok – osobny materiał (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska/Sesje Rady Miejskiej/Porządek obrad i materiały sesyjne).

12. Sprawozdanie z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r.

13. Stanowisko w sprawie poparcia inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych oraz wyboru przedstawiciela.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Tuchola w 2023 roku.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2019-2023.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tuchola na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Tuchola.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Tuchola i Bladowo-Wybudowanie.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska handlowego przy ul. Nowodworskiego w Tucholi.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuchola na lata 2023-2025.

21. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Tuchola.

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok.

23. Informacja o przeprowadzonych zamówieniach publicznych przez Gminę Tuchola w 2022 r.

24. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

25. Zakończenie.

Materiały sesyjne.   

https://bip.tuchola.pl/api/files/32555

https://bip.tuchola.pl/api/files/32556

https://bip.tuchola.pl/api/files/32558

https://bip.tuchola.pl/api/files/32559

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza