Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa

Estimated read time 2 min read

Po debacie nad raportem o stanie województwa oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok sejmik udzielił dziś (29 maja) wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa. Transmisja online.

Najpierw została przeprowadzona procedura związana z wotum zaufania. Raport o stanie województwa 2022 zaprezentował marszałek Piotr Całbecki, następnie miała miejsce debata; po niej sejmik uchwalił wotum zaufania.

Podstawą udzielenia przez sejmik absolutorium zarządowi województwa jest zgodnie z prawem przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok. Po wcześniejszej pozytywnej rekomendacji Regionalnej Izby Obrachunkowej i sejmikowej Komisji Rewizyjnej oraz po dzisiejszej debacie sejmik zaakceptował oba dokumenty, a następnie przegłosował uchwałę absolutoryjną.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu województwa 2022 – prezentacja skarbnika województwa

W dalszej części posiedzenia radni wysłuchali raportu z realizacji kujawsko-pomorskiego programu wspierania rodziny i wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz sprawozdania z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.

Podczas sesji radni podjęli również uchwały w sprawie dofinansowania kilku zadań o znaczeniu promocyjno-kulturalnym, m.in. dofinansowanie utrzymania Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej, łączącej Żnin z Wenecją, Biskupinem i Gąsawą, dofinansowanie organizacji festynu archeologicznego w Wietrzychowicach, a także oznakowania dojazdu do Parku Kulturowego Wietrzychowice i tablic informacyjnych oraz wsparcie dla gminy Aleksandrów Kujawski, która planuje w Łazieńcu, miejscowości gdzie znajduje się dom rodzinny Edwarda Stachury, postawienie tematycznej ławeczki multimedialnej.

Na dzisiejszej sesji sejmik przyjął projekt kujawsko-pomorskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na lata 2023–2029, który stanowi m.in. podstawę realizacji projektów stypendialnych prowadzonych przez samorząd województwa. Zanim projekt zostanie ostatecznie przyjęty przez sejmik województwa, będzie musiał uzyskać pozytywną opinię Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza