Płatność dla małych gospodarstw

Estimated read time 4 min read

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa – o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.

Zgodnie z art. 147a ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w 2023 r. rolnikowi może być przyznana płatność dla małych gospodarstw, na podstawie złożonego przez rolnika żądania, jeżeli:

  1.  we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.) łączna powierzchnia:
    1. gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów (PWD) będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz
    2. użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r. wynosiła nie więcej niż 5 ha
  1. w decyzji rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2022 r. powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej (JPO) jest większa od zera.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie wnioskowane we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw, którzy ubiegali się o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) otrzymają także te płatności.

Niezależnie od powyższego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, którego wzór znajduje się poniżej.

Wycofanie żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw może zostać złożone w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Termin złożenia żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw oraz termin jego wycofania nie podlegają przywróceniu.

Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro przeliczonej na złote z zastosowaniem kursu wymiany euro.

Płatność dla małych gospodarstw przyznaje w drodze decyzji kierownik biura powiatowego Agencji właściwy według miejsca zamieszkania albo siedziby rolnika.

 

Żądanie doręczenia decyzji

Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności uwzględnia w całości żądanie rolnika, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.

Dniem doręczenia decyzji zgodnej z żądaniem rolnika jest dzień wpływu (uznania) środków finansowych na rachunek bankowy rolnika lub rachunek strony prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika lub rachunek strony prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej pomoc przyznaną decyzją, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona.

Żądanie doręczenia decyzji składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej pomocy na rachunku bankowym rolnika lub rachunku strony prowadzonym w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Niezależnie od powyższego Agencja informuje, że decyzje w sprawie płatności są udostępniane w Platformie Usług Elektronicznych. Po zalogowaniu do PUE rolnik z menu bocznego w zakładce: „Moje sprawy”, wybiera sekcję: „Płatności obszarowe”. W przedmiotowej sekcji rolnik ma dostęp do wszystkich spraw z danych kampanii w których występował z wnioskiem o przyznanie płatności. Po kliknięciu w znak danej sprawy, rolnik ma dostęp do pism zgormadzonych w trakcie obsługi sprawy przez Biuro Powiatowe, w tym ma dostęp do decyzji w sprawie płatności.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

 


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza