LXVIII Sesji Rady Gminy Lubiewo

Estimated read time 3 min read

27 września 2023 r. (środa) o godz. 8:30 w sali nr 18 Urzędu Gminy w Lubiewie ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo odbędzie się LXVIII Sesji Rady Gminy Lubiewo. TOKiS-PRESS TV NEWS będzie obecny podczas trwania tej sesji. Bardzo pilnie przyglądać się będziemy twórczej pracy radnych oraz współpracy z władzami gminy.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Informacja Przewodniczącej Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacja z wydanych uchwałach i zarządzeń
 5. Informacja nt. realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych w latach 2022 – 2023. Materiał
 6. Informacja o wydatkowaniu środków finansowych z funduszy sołeckich w roku 2023. Materiał
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo. Głosowanie jawne Projekt uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr ewid. 283/16 obręb Cierplewo. Głosowanie jawne Projekt uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr ewid. 1110 położonej w miejscowości Lubiewo. Głosowanie jawne Projekt uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo. Głosowanie jawne Projekt uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Głosowanie jawne Projekt uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 70/9 położonej w m. Płazowo, obręb ewidencyjny Płazowo, gmina Lubiewo. Głosowanie jawne Projekt uchwały
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewidencyjnych 21/4, 21/7, 21/12, 21/13 położonych w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław oraz dla terenu części działki nr 185 położonej w m. Szumiąca, obręb ewidencyjny Płazowo, gm. Lubiewo. Głosowanie jawne Projekt uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo na lata 2023-2035. Głosowanie jawne Projekt uchwały
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Lubiewo na rok 2023. Głosowanie jawne Projekt uchwały
 16. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza