LXIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Estimated read time 2 min read

27 października 2023 r. – piątek – odbędzie się LXIX sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas LXVIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

9. Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Tuchola.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Tuchola na 2024 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Tuchola dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Trójcy w Raciążu na sfinansowanie prac remontowych.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola.

17. Sprawozdanie z realizacji programu 64. Dni Borów Tucholskich.

18. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

19. Zakończenie.

 

Mat. sesyjne.

https://bip.tuchola.pl/api/files/33643

https://bip.tuchola.pl/api/files/33644


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza