LVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 2 min read

15 grudnia 2023 r. o godzinie 8.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi rozpocznie się LVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

Porządek obrad LVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z LVI i LVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.
7.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023– 2033.
8.   Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2033.
9.   Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024:
a) przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2024 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2024.
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Tucholskiego.
16. Składanie zapytań i interpelacji.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie sesji.

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza