LX sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 2 min read

22 marca 2024 r. o godzinie 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi rozpocznie się LX sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

Porządek obrad LX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.  Otwarcie sesji.

 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6.  Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
 –   sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,
 –   sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,
 –   informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2023r.,
 –   sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2023r.,
 –   informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.
 7.  Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2023 r.
 8.  Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2023 r.
 9.  Założenia Lokalnej Strategii Rozwoju „Chochla do borowiackiej grapy” na lata 2023 – 2029.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024– 2033.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Tucholskiego.
20. Składanie zapytań i interpelacji.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zamknięcie sesji.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza