DOBROSTAN PSYCHICZNY MŁODZIEŻY

Estimated read time 2 min read

Każdego roku zarówno szkoły podstawowe jak i ponadpodstawowe z terenu gminy Tuchola aktywnie angażują się w realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień na rzecz uczniów, nauczycieli oraz rodziców, co przyczynia się do promowania zdrowego stylu życia i utrzymania dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży.

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Tuchola przekazano do szkół środki finansowe w wysokości ponad 40 tys. zł na działania profilaktyczne skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wsparcie otrzymały:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi,
 • Szkoła Podstawowa w Stobnie,
 • Szkoła Podstawowa w Raciążu,
 • Szkoła Podstawowa w Kiełpinie,
 • Szkoła Podstawowa w Legbądzie

oraz szkoły ponadpodstawowe:

 • Liceum Ogólnokształcące w Tucholi,
 • Technikum Leśne w Tucholi,
 • Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi,
 • Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.

Przekazane środki zostaną wydatkowane na realizację przedsięwzięć profilaktycznych w postaci warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terapeutą uzależnień/psychologiem, rekomendowanych programów profilaktycznych realizowanych przez nauczycieli, szkoleń dla nauczycieli i rodziców na temat uzależnień behawioralnych, cyberprzemocy, przeciwdziałania przemocy domowej, świadomego korzystania z zasobów sieci Internet, spektakli profilaktycznych oraz innych działań pro rodzinnych organizowanych przez szkoły.

Podejmowanie powyższych działań ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży, a także podniesienie poziomu wiedzy i świadomości wśród uczniów na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych.

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych stanowi jeden z celów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tuchola na lata 2022 – 2025 oraz wpisuje się w cele operacyjne, o których jest mowa w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025. Przekazane na te cele środki finansowe pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza